Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Israëlieten schijnen op St. Thomas en omliggende eilanden Inin Portugees te hebben opgegeven, waarsehijnlik onder de invloed van Inin Spaans sprekende geloofsgenoten uit Cura<;ao.

De verschillende negertalen die de zwarten spraken voor zij uit Afrika werden weggevoerd, hadden bij dit overzicht 't eerst genoemd moeten worden, indien op de belangrijkheid werd gelet van de faktoren die 't Negerhollands deden ontstaan; doch als men nagaat 't aantal woorden die met zekerheid als van oorsprong Afrikaans kunnen worden aangemerkt, dan komen de negertalen terecht hier eerst aan 't einde van het overzicht te staan. Onder elkander zullen de negers, vooral de „zoutwaternegers , stellig heel wat meer Afrikaanse woorden gebruikt hebben '). t Was echter hun belang zo spoedig mogelik de taal over te nemen der blanken en der inheemse zwarten; daarin slaagden zij 't eerst en 't best ten opzichte van het deel der taal waarvan zij zich bewust waren dat het verschilde van dat der Europeanen, dus ten opzichte van het vokahularium. Kn dat was niet alleen hun belang, maar ook hun eerzucht. Gelijk elders 2) plachten ook op de Antillen de in de West geboren negers met verachting neer te zien op hun pas aangevoerde medeslaven. Dat waren domme, verachtelike schepsels! Ken oude negerin, die Kristin was geworden, drukt de staat van verblinding waarin ze vóór haar bekering was geweest uit door te zeggen dat zij een „aerm pover, een soutkop, een swart heide" was geweest3).

De woorden die niet aan Europese talen zijn ontleend bepalen zich in hoofdzaak tot de benamingen van produkten uit het plante- en diererijk. 't Is mij niet mogelik geweest een juiste

teresse hier festen Fiiss zu fassen suchten." Deze woorden zegt Schuchardt I Kreol. Stud. IV, blz. 38) naar aanleiding van 't Kreools der Philippijnse '•'landen, doch zij slaan, met wijziging van datum, ook op andere streken. Dikwels is een Portugees woord dan later via een andere taal verder verbreid.

') Oldendorp, blz. 433.

) Men vergelijke uit het in de Inleiding afgedrukte briefje uit Berbice de zinsnee: „moet niet denken dat de Neeger wel slaven wil zijn, maar de eeger dat UEd. heb op de seepe |op de schepen die slaven aanvoerden] •lie kan zijn UEd. slaaven." Van solidariteit is nergens sprake, wel van dwaze verheffing op hun geboorte onder blanken.

') G. H. blz. 111.

Sluiten