Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een, gewoonlik labiale, klinker, staat een nog veel groter aantal woorden die ten gevolge van apokope op een klinker uitgaan. Men vindt sa, ha, ple naast sal, hab, plek; vooral echter is de afstoting zeer veelvuldig wanneer de slotklank van t woord r is. In alle teksten leest men geregeld da, ma, iva, voor daar, maar, waar; verder hier en daar alga voor al(le)gaar, mage voor mager, fo voor voor; jender en atender hebben in onze teksten nog de r, doch bij Van Name is 't jende en sende geworden.

Dit wegvallen van een sluitende medeklinker is in 't Kreools l) stellig voor een deel toe te schrijven aan de behoefte der negers om hun woorden met een klinker te eindigen, maar de verklaring moet in dit geval evenzeer rekening houden met het Zeeuwse en Vlaamse taaleigen, dat evenzeer door slappe artikulatie veelal de slotmedeklinker, en vooral een r, laat vallen. Voorbeelden vindt men bij Verschuur (§ 204) en in de novellen van Heins bij wie men geregeld leest wa, da, wee, mae voor waar, daar, weer, maar voor behoudt in deze verhalen de r vóór een klinker, doch verliest die vóór een medeklinker, b.v.: voo de maene en vlak voor ons (Heins I, blz. 85). Vorsterman van Oven (Noord en Zuid II, blz. 310 vl«.) getuigt

omtrent het dialekt van Aardenburg dat de r aan 't eind deilettergrepen niet wordt uitgesproken, en de Bo geeft in zijn Idioticon op onderscheiden plaatsen voorbeelden van zulk een wegvallen van een medeklinker op 't eind van een woord, b.v. op blz. 183 van de d.

Kreoolse en Zuidnederlandse eigenaardigheden werkten dus in dit geval samen.

§ 4. Vele negertalen — en dientengevolge vele Kreoolse idiomen — zijn afkerig van klinkers als beginklanken2); óf de klinker waarmee het woord aanvangt valt weg, vooral wanneer de eerste lettergreep toonloos is, óf een spirans wordt voor de klinker geplaatst. In 't Papiements heeft zeer vaak het laatste

) Ook in t Negerspaans komt het veel voor: volgens Jesurun (Verslag 'iesch. Gen. I. blz. 'Kil IS in 't TVimpmpnf « hof woolnfan van mm mn/ln.

; ' — — * — —Minic-

Klinker op t eind bijna regel.

•) Steinthal, die Mande Neger Sprachen, blz. 13; de Guiraudon, Mannel «e la langne foule, blz. 3.

Sluiten