Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21, 1), potende (Luc. 21, 19). In 't woord portion voor

PZerd V H T' LUC- 12' 42) hebbe" de etsers onveranderd t woord van hun moedertaal overgenomen.

Hoewel ,k overtuigd ben dat in vele gevallen de eigenaardige uitgang der pseudo-dimmutiva en der woorden op -ie, -sie, aan de analogie is toe te schrijven, geloof ik toch niet dat men op mL ll soortgelijke afwijkingen van 't Negerhollands moet verklaren. Hoogstwaarschijnlik zijn er ook andere faktoren van fonetiese aard, m 't spel. In 't Negerfrans der Antillen

blT 24? Va1 f6 * 10 aUe P°sities V00r (P°yen-Bellisle,

L ,.6DenZ0 in Vau Lou,siana (Van Name, hlz. 130)• ook in t Papiements wordt s + i tot sj, een omschrijving

« ooi Van Name (b z. 150) gegeven (en door de woordelijsten bevestigd) die op palatahsatie wijst'). De onderstelling ligt voor

'liltot sTi °i"Wf m°nd Jer nege,'S °P de Deense Antilk'n ste -sji werd. Het voornaamwoord si (zijn) schrijft Ponton-

pidan reaelmahy Hior .'c ... ; i • , J . . '

i m ai|aiogie de verk arende

oorzaak. Moe,I,kor ,s 't lot een b„sli3ai„g le k„nien bij schS

Sie G h'Ti'»• T- H. Mrcs. 5, 41) sjti (zusje, G. H. blz. 112), gaschie (soldij, N. T. H. Luc 3 Hl

kuraschie (moed, G. D. blz. 76), revanchie (N. T. H. Mrcs. 5,'

1). Hier kan zowel aan een kontaminatie van dP ..ih,™..

met ,e gedacht worden, als aan een zuiver foneties Overgaan van -sie in -ste.

Het suffix -sji, hoe dan ook ontstaan, heeft zich verbreid en een plaats gekregen ook daar waar het Nederlands geen ,v op t eind der woorden vertoont. Zulk een vervanging van

^ »*> voor

„ll]L" • ltl " . rr ■^ 1,1 wmmsje (kommetje. Aan

zulke in onze teksten op zich zelf staande vormen, zou weinis waarde mogen toegekend worden indien men niet overeen' komst,ge afwijkingen in 't Papiements aantrof. Dat ook Pon-

denkeen' T'" °nbek*ndheid n,et de geschiedenis der wooi-

trouT JWaf,b°rë 8eeft dat 2iJ" schrijfwijze foneties

mrnZJ ,T VT e" 'TSie Spelt' COndisje> consciensje, permisje, satisfaksje versterkt de overtuiging dat van een

enz. ee„zW°rdt bUnkertsje (colibri), konyntsje, laadsje

Sluiten