Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hollands is een enkele maal de vorm van 't verleden deelwoord iilgemeen geworden, h.v. in verloor voor verliezen: wie wil behou si leev em -sal verloor die, en ivie sal verloor si leev enz. (N. T. H. Mrcs. 8, 35). Het is opmerkelik dat juist dit werkwoord ook in het Afrikaans die afwijking vertoont '). Ten onrechte heh ik (Hel Afrikaansch, blz. 147) verloor de „vorm van het Imperfectum ' genoemd; dat men aan het verleden deelwoord moet denken is reeds op zich zelf waarschijnliker en wordt, behalve door de analogie van andere talen, nog duideliker bij vergelijking van twee andere Negerhollandse vormen, n.I. skaep voor scheppen, in Godt ha skaep (G. H. blz. 39), waarbij natuurlik niet aan 't Nederlandse schiep, maar slechts aan het deelwoord geschapen kan worden gedacht, en slaeg voor slaan (ons sal slaeg mit die srveerd, N. T. D. Luc. 22, 49).

§ 56. Wanneer een enkele maal, onder invloed van 't Nederlands, een deelwoord in 't Kreools voorkomt, gaat het uit op ■te (ongervieste, onderwezen, Voorber. van N. T. D., genooiten, N. T. H. Mth. 22, 4).

§ 57. Van t allermeeste gewicht voor de kennis van het Negerhollandse werkwoord zijn de partikels die de nuances van voorstelling en tijdsaanduiding weergeven. Zij zijn le, lo, \h)a, sa(l), ka. Het is niet gemakkelik van al deze partikels nauwkeurig na te gaan welke betekenis zij aan 't werkwoord geven, en evenmin hun herkomst te bepalen. In zeer vele Afrikaanse talen komen soortgelijke partikels voor, zowel bij de niet voor vervoeging vatbare negertalen van de Slavekust als bij de Bantu-talen, die niet geheel verstoken zijn van I geen wij vervoeging noemen. Dat in zo vele Kreoolse talen een dergelijke wijze van werkwoordsbepaling gevonden wordt, mag men dan ook wel aan de invloed van de moedertaal deizwarten toeschrijven; dat b. v. ook de tegenwoordige tijd aangeduid wordt door een partikel, kan niet verklaard worden uit drang naar vereenvoudiging. Maar met dit aannemen van de niet-Europeese talen als de oorsprong van het gebruik, moet ook het zoeken van een nadere verklaring in die richting ophouden. Immers de analogie van andere Kreoolse talen,

l| Misschien is de verklaring te zoeken in het minder veelvuldig gebruiken van verliezen in het praesens.

Sluiten