Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomst tussen de taal van onze vroegere Kaapkolonie en het Negerhollands vaststellen:

1°. In Afrika en in Amerika is een mengeltaal ontstaan uit ons Nederlands; de overgrote meerderheid der woorden van heide talen is dan ook aan onze taal ontleend, en de klanken zijn in hoofdzaak Nederlandse klanken.

2°. Het Nederlands dat ten grondslag ligt aan beide talen is onze taal zoals die in de 17de taal door de eenvoudige burgerij en door het scheepsvolk gesproken werd. Wie dus Afrikaans of Negerhollands histories wil bestuderen en verklaren, mag zich niet tevreden stellen met de kennis van onze beschaafde spreektaal, nog minder met het lezen van onze deftige schrijvers, maar hij moet — dat kan niet genoeg herhaald worden — ook gemeenzaam, ja plat Hollands leren door 't beluisteren der hedendaagse volkstaal en door 't lezen der zeventiende-eeuwse kluchten en pamfletten. Veel wat eerst niet-Nederlands klonk wordt dan herkend als ons bezit, Germanismen vooral verdwijnen en tal van woorden in beide talen blijken — gelijk in alle Kreoolse of Kreoliserende idiomen — aan 't zeemansbedrijf ontleend te zijn.

3". In Afrika en in Amerika is 't Nederlands veranderd onder invloed van een vreemde taal. Aan die gelijkheid van de oorzaak der verandering danken de beide talen hun, in graad verschillende, maar in 't wezen der zaak gelijksoortige vereenvoudiging, het afleggen van bijna alle elementen van buiging en vervoeging, in één woord al datgene wat, naar de theorie van Coelho, door psychologiese verklaring van algemene aard duidelik gemaakt kan worden.

En tans de punten van verschil! In de eerste en voornaamste plaats moet er op gewezen worden dat in Afrika de faktoren tot taalverwording tot op zekere hoogte werden geneutraliseerd door omstandigheden die verband met de oorspronkelike taal bevorderden. Verder lag aan 't Negerhollands een ander dialekt ten grondslag dan aan 't Afrikaans '), en eindelik was het ontstaan van 't Kreools der Antillen veroorzaakt door andere

') In het Album Kern, (Leiden, 1903, blz. 245 vlg.), heeft Dr. G. Boekenoogen ïn.i. overtuigend aangetoond dat hoofdzakelik het dialekt der bewoners van Zuid-Holland in het Afrikaans terug gevonden wordt.

Sluiten