Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat de twee talen onderscheidt'); van verschil in vormleer is geen sprake, normalisering der onregelmatige werkwoorden b.v. vindt men er niet. Het is waarschijnlik dat onze taal in Zuid-Afrika niet verder was afgeweken van 't Nederlands indien de geografiese gesteldheid geen ingrijpende invloed van de Indiese haven- en slavetaal teweeg had gebracht.

Hoe dit zij, in West-Indië vindt men een voorbeeld van wat geschiedt wanneer, bij nog groter afzondering van een volkplanting, nog inniger en langduriger aanraking met een vreemde taal zich laat gelden.

Niemand zal het wagen de formatie van het Negerhollands toe te schrijven aan de „spontane" ontwikkeling van het Nederlands; mij dunkt dat, wanneer men dit idioom heeft leren kennen, een dergelijke verklaring voor het Afrikaans weinig minder ongerijmd wordt Ik ben niet blind voor de belangrijke punten van verschil die tussen beide talen bestaan, doch ik vertrouw dat zij die nog mochten twijfelen aan de betekenis van het Maleis-Portugees voor de vervorming van onze taal in Zuid-Afrika, evenmin hun ogen zullen sluiten voor de zo scherp zich aftekenende punten van overeenstemming. Daarom meen ik in deze studie de bevestiging te mogen zien van t geen ik indertijd aangaande het Afrikaans bedoelde te bewijzen.

') Zie Réveillaud, Histoire du Canada, Parijs, 1884, blz. 521—543. Vermoedelik spreken de z.g. „Bois-Brulés", de afstammelingen der oude „Coureurs des Bois' bij Indiaanse vrouwen, wel een sterk afwijkende taal, doch daarover ontbreken mij alle gegevens. Mocht mijn onderstelling juist zijn, dan zou ze tot staving van mijn theorie kunnen strekken.

Sluiten