Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aster die, mie wil verglik hem mit een verstandig Man, die ka bow sie Hus na bobo een Klip.

25. En dietit die Storl-Reegen, en die Water-Stroomen ha kom, en die groot Wind ha waej, en ha stoot an tegen die selve Hus, die nohaval; voordiemaek die ka bevestig na bobo een Klip.

26. En elk een, die hoor deese mie Woord, en no due aster die, hem bin glik een sot Man, die ka bow sie Hus na bobo Sand.

27. En dietit die stort Reegen, en die Water Stroomen ha kom, en die groot Wind ha waej, en ha stoot an tegen die selve Hus, die ha val, en sie Val ha wees groot.

28. En die ka gebeer, dietit Jesus ha ka maek Einde na deese Reden, die Volk ha verwonder sender gu over sie Leer.

29. Diemaek hem ha leer sender, als een, die ha hab Magt, en no soo als die Skriftgeleerden.

DIE 8. CAPITTEL.

I.) Christus genees een Lazares Siek, 1—4. II.) Die Knegt van die Hoofdman, 5—13. III.) Die Skoon-Muder van Petrus, en ander, 14—17. IV.) spreek van sie Naevolging, 18—22. V.) stil die Wind en die See, 23—27. VI.) skeer Dievlen yt, en laet sender die tu, for vaer na binne die Verkens, 28—34.

Maer dietit Jesus ha loop neer van die Berg, veele Volk ka volg aster hem.

2. En kik een Lazares Siek ha kom, ha bid hem an, en ha seg: Heere, als ju wil, ju kan genees mie.

3. En Jesus ha streek yt sie Hand, ha ruer hem an, en ha seg: mie wil; kom rein! en anstonds hem ka kom rein van sie Lazares Siekte.

4. En Jesus ha seg na hem: kik tu, dat ju no seg die na niet een Volk; maer loop heen,

wies ju selv na die Priester, en offer die Gaev, die Moses ka belast tot een Getiegnis over sender.

5. II.) Maer dietit Jesus ha loop na binne Capernaum, een Hoofdman ha kom na hem, en ha bid hem, en ha seg:

6. Heere! mie Knegt leg na hus lam heel, en lie mussie Pien.

7. En Jesus ha seg na hem: mie wil kom, en genees hem.

8. Maer die Hoofdman ha antwordt en ha seg: Heere, mie no bin waerdig, dat ju sal

Sluiten