Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Maer na middernagt een Gerup ha kom: kik, die Brydgom kom, loop yt tegen hem!

7. Soo die Maegden almael ha staen op, en ha versier sender Lampen.

8. Maer die Sotten ha seg na die Wiesen: giev ons van jender Olie; diemaek ons Lampen doot.

9. Soo die Wiesen ha antwoordt, en ha seg: Neen! dat jellie en ons no sal mankeer; maer loop na die Koopmans, en koop voor jender selv.

10. En dietit sellie ha loop heen for koop, die Brydgom ha kom; en sellie, die ha wees klaer, ha loop mit hem na die Brylloft; en sellie ha tue die Door.

11. Maer asteran die ander Maegden ha kom ookal, en ha seg: Heere! Heere! open die Door voor ons.

12. Maer hem ha antwoordt, en ha seg: waerwaer mie seg na jender: mie no weet jender.

13. Daerom waek; diemaek jellie no weet die Dag en die Yer, wanneer die Mens sie Soon sal kom.

14. II.) Want glik als een Mens, die ha reis na bytten Land, ha ruep sie Knegten, en ha giev sie gut over na sender;

15. En ha giev na die een veif Pond, maer na die ander twee, maer na die ander een; elk een nae sie vermogen: en hem ha reis wej anstonds.

16. Soo hem, diehakakrieg veif Pond, ha loop heen, en ha negosier mit sender, en ha wind veif ander Pond.

17. Die ha ka krieg twee Pond, ha due soo ookal, en ha wind twee ander.

18. Maer hem, die ha ka ontfang die een, ha loop heen, en ha graev een Gat na die Aerde, en ha verberg die Geld van sie Heer.

19. Nae een lang Tid die Heer van deese Knegten ha kom, en ha how Reekenskap mit sender.

20. So hem ha kom voor, die ha ka krieg veif Pond, en ha due ander veif Pond na die, en ha seg: Heere! ju ka giev mie veif Pond; kik mie ka wind veif ander Pond mit sender.

21. Soo sie Heer ha seg na hem: wel ju vroom en getrow Knegt! ju ka wees getrow na beetje, mie sal set ju over mussie; loop na binne na die Vreegde van ju Heer.

22. Soo die ha kom voor ookal, die ha ka krieg twee Pond, en ha seg: Heere, ju ka giev na mie twee Pond; kik mie ka wind twee ander mit sender.

23. Sie Heer ha seg na hem: wel, ju vroom en getrow Knegt! ju ka wees getrow na beetje, mie sal set ju over mussie; loop na binne na die Vreegde van ju Heer.

Sluiten