Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meteen de theologie tot een soort van pathologisch onderzoek degradeert. Theologie is voorzeker geen metaphysica. Maar op de een of andere wijze heeft zij zich toch bezig te houden met de bovenzinnelijke dingen, die in de metaphysica ter sprake komen, en zich in het religieus bewustzijn reflecteeren. De erkenning van die hoogere, geestelijke werkelijkheid is niet de zaak van iedereen. Paulinisch uitgedrukt: c-j toevtmv ■r, ttis-ti;. Het geloof is niet dergenen, die kans zien den afgrond van hun eigen wezen te loochenen, zich te bevredigen met wat door gewichten gewogen en door maten gemeten en door cijfers becijferd en door gedachten gedacht kan worden, en wat daar buiten valt als bloote fictie ter zijde te schuiven. Het is niet dergenen, die het intellect tot een soort van Jakobsladder trachten te maken om er op te klauteren en zoo op het terrein der eeuwige dingen over te stappen, meestal met dit gevolg, dat zij een wanhopig-logische buiteling maken en hals over kop in de negatie te land komen. Het is niet dergenen, die vergeten dat elke realiteit, elke waarheid haar eigen deur heeft, en dat wie van elders poogt in te klimmen zich niet enkel aanstelt als een dief of moordenaar, maar er tevens op rekenen kan, dat hij met al die averechtsche inspanning zijn doel toch niet bereikt. Hier komt liet aan — formuleert het, zooals Gij het formuleeren wilt — op het bezit van vromen zin, het tot hun recht laten komen van zijn godsdienstige behoeften, het persoonlijk geloof. L)e dingen van het koninkrijk Gods laten zich niet aandemonstreeren. Conjugaties en declinaties zijn niet in staat den godsdienstigen mensch te vormen. Een avO&M-s; 'w/moq kan o zeker een geleerde, een geniale zijn, maar enkel

de avOiy.)-:; 7n/cü««7tscs; is in staat de mevfiazux te beoordeelen. Wij kennen dat ontzaglijke woord uit Joh. 3: „indien iemand niet ovwQsv geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien". Ik leg nadruk op dat niet-zien, d. i. hier: niet werke-

Sluiten