Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewustzijn in den voorhof blijvende, enkel met lexicografische en hermeneutische gegevens opereeren moet. De meerdere of mindere zuiverheid van mijn Christus-ervaring zal niet kunnen nalaten op mijn Christologie verhelderend of benevelend te werken. En zoo meer.

Heelt ook de intuïtie hier niet een woord mede te spreken? Geen uwer zal mij, hoop ik, willen verdenken van het oneerbiedig streven om, naast al die kostelijke bemoeiingen van streng wetenschappelijken arbeid, op den disch dezer I niversiteit stilletjes een goedkoop schoteltje van opgewarmde gemoeds-brij te willen schuiven. Maar dat Bxvtixisiv, waarvan Aristoteles \ erzekerde, dat daardoor :i ocvB/mtzoi xm vjv aou rs -u"tsv i5p;avrs plemp», ') dat verrukkelijke Zeutu&u heeft toch nog niets van zijn verstaanbaar-makende kracht verloren. Wat is het op christelijken bodem anders dan de heilige geestdrift, die den geloovige in staat stelt met een heldensprong van het denken achter het eigenlijk geheim der dingen te komen? De waarheid reflecteert zich 't helderst in den eenvoud. En de mensch Gods is de eenvoudigste mensch, de kinderlijkste mensch, die over de aarde wandelt. Een kunstig gedachten-knutselaar wordt nooit een knap theoloog. Ik ben er van verzekerd, dat wij eiken stoot tot een vruchtbare beweging in onze wetenschap zeer zeker aan groote denkkracht maar toch nog meer aan groote geloofskracht te danken hebben, en dat zonder de groote energie van dat geloof het denken niet de groote energie zou hebben verkregen die wij eerbiedig loven. „Philosophus per fulmen", zoo heeft men den geestrijken von Baader genoemd. 2) Hij had den bliksem als vader des lichts aangewezen. Wie per

1) Metaphysik, ed. Schwegler cap. 2. § 15.

2) Gorres, zijn vriend en tegenstander. Vgl. de bovengenoemde uitgave van Claaasen, Vorwort und Einleitung, S. 23.

Sluiten