Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sinds, gelijk Opzoomer liet voor de Nederlandsche Wetenschap uitdrukte, empirie de eenige weg is voor alle kennis, en de eenige methode geeft voor alle Wetenschap en Onderwijs, vordert noodzakelijkerwijs dat onderwijs voor de Aanschouwing het volle recht op in de leerstof, in den leergang, in de leermethode en in de leermiddelen.

De Psychologie en de Paedadogiek hebben zelf geen ander leermiddel dan de waarneming. Er is geen ander licht, 0111 de menschenziel te kennen, dan die ziel. zelf en haar werking. Er is geen ander licht, om den mensch en de menschelijke ontwikkeling te kennen dan de mensch zelf in zijn ontwikkeling. De Aanschouwing moet hier den regel voor de Paedagogiek geven, gelijk zij de vragen der Psychologie moet beantwoorden.

Als we nu vragen, welke grondstelling voor d,> Christelijke school moet gelden tegenover de stelling der empirische school »door zien tot doen", — dan moet het ons bedroeven, door een Christelijk paedagoog, hoofd eener Christelijke school, die zich door zijn studiën als paedagogisch voorganger aanbiedt, de stelling tehooren uitspreken: de Heilige Schrift is evenmin leerboek der Zielkunde als der Natuurkunde; ook voor de Psychologie geldt slechts de empirische methode.

Naar dit grondprincipe wordt ook de Paedagogiek een louter empirische Wetenschap, en moet de stelling, dat alle onderwijs de empirie moet dienen, om van zien tot doen te leiden, wel worden aanvaard.

Iti die richting bewegen zich reeds Christelijke paedagogische bijdragen, waarin men dan ook voor de Christelijke Paedagogiek, voor de Christelijke School, den regel poogt vast te zetten: door aanschouwing tot voorstellingen; door voorstellingen tot willen; door willen, door willend doen, tot gelooven, d. i. tot kennen.

Trouwens, voor de Ethische Richting is de Openbaring Gods niets anders dan een zielkundig aanschouwen door menschen; ervaren; zien. Het woord is volgens deze Richting vrucht van het leven; het leven de moeder van de leer; de leer de beschrijving, de aanschouwing, van het leven.

De Hijbei kan voor deze Richting in de School, gelijk in de Paedagogiek, ten slotte niet meer en niet anders zijn dan één der middelen, der boeken, die de dingen onder onze aanschouwing

Sluiten