Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woord Gods, staat daarom tegenover de sehool met de Natuur, de School met de itiwxchonirelijke icertld.

Kn wel als besliste principieele tegenstelling.

Is in het Paradijs de aanschouwing zonder het W oord zonde, voor ons gevallen menschen is te meer de rechte aanschouwing der natuurlijke dingen ónmogelijk, zonder dat het \V oord niet slechts ons oog verlicht, maar ook als een bril ons oog dient. Het aanschouwelijke is onkenbaar voor ons, zonder dat wij door het geloot, — dien band onzer ziel aan het Woonl, — verstaan, dat de wereld door het ]\oord Gods is toebereid; maar ook dat zij »door dat~eljde Woord als een schat is weggelegd en ten vure bewaard wordt tegen den dag des oordeels en der verderving der goddelooze menschen. Onkenbaar is het aanschouwelijke zonder de kennis van het W oord des oordeels over de zonde; dat ook de aarde vervloekt is om onzentwil; dat de geheele wereld in het booze ligt; maar ook onkenbaar is het aanscliouwlijke, zonder de kennis van het W oord der belofte van de wederoprichting .aller dingen door Hem, die op den Troon zit en die alle dingen nieuw maakt; het licht van het Woord der belofte licht heel de Schepping door, dat ook het Schepsel, de Schepping met al haar schepselen, zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. A\ ij zien het aanschouwelijke bij liet licht des Woords en door het Wooord, u-etende dat het gansche schepsel te zameti zucht en te zamen als in barensnood is tot nu toe, met opgestoken hoofd verwachtende de openbaring der kinderen Gods.

Zóó zien wij het aanschouwelijke in Natuur en Geschiedenis, in Schepping en leven, onder liet licht van het zeggende Woord Gods. Dat Woord zegt, verklaart ons de oorspronkelijke verhoudingen naar de ordinantiën Gods en naar de bedoeling des Heeren, voor zoo\eel wij die kennen mogen; het leert ons de storing der verhoudingen verstaan en onderscheiden; het onthult ons den weg van het verleden en den weg naar de toekomst; het doet ons de bestemming voor de eeuwigheid weten; liet bepaalt door kennis van het onzienlijke ons zien van liet zienlijke, en ons doen met en in liet zienlijke. Het Woord Gods doet ons leven te midden van liet aanschouwelijke in het licht van Gods Raad; in het licht Gods.

Sluiten