Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jhr. Mr. J. W. M. Bosch van Oud-Amf.lisweerd, Utrecht.

Prof. Dr. C. H. H. Spronck, Utrecht.

E. J. B. H. M. Engeringh, Utrecht.

Mgr. Dr. W. N. Nolens, Kerkrade (Rolduc).

Jhr. A. H. J. H. Michiels van Kessenich, Nuth, (L.).

Th. E. F. Heerkens, Zwolle.

F. B. Banning, Arts, Nijmegen.

Om met bekwamen spoed te geraken tot het wezenlijk doel der vereeniging, oordeelde de Raad van Bestuur, dat verdeeling van arbeid een eerste vereischte, dus ook het eerste werk moest wezen. Weldra werden dan ook eenige commissies in het leven geroepen, niet om een of ander commissoriaal te maken in den slechten zin des woords, maar om een begrensde taak zoo goed "en zoo snel mogelijk ten uitvoer te leggen.

Zoo ontstond een Propaganda-Commissie, wier arbeid het zou zijn om zoo breed mogelijk propaganda te maken en gelden te zamelen voor het doel der vereeniging.

Deze propaganda begint met voorlichten, volgt met vragen en eindigt met oprecht dankbaar te zijn voor warme belangstelling en ruime giften. Zij wil dit alles ten uitvoer leggen, o.a. door het zenden van circulaires, het houden van lezingen en projectie-avonden, het oprichten van plaatselijke coinité's, het uitgeven eener beknopte brochure, het in den handel brengen van sluitzegels, prentbriefkaarten, prikkaarten enz. Alle klassen der maatschappij zullen in de gelegenheid gesteld worden hun steentje te leggen van het gebouw der gemeenschappelijke vrijgevigheid.

Deze Propaganda-Commissie werd samengesteld en voorzien van

een eigen dagelijksch bestuur op de volgende wijs:

Mr. G. A. P. M. van der Aa, Voorzitter, Amsterdam.

A. K. M. Noyons, med. docts. en arts, Secretaris, Utrecht.

Dr. N. P. van Spanje, Bestuurslid, Amsterdam.

Dr. A. W. Ausems, Utrecht.

F. X. W. Bult, Rector, Utrecht.

H. J. Damen, med. docts. en arts, Amsterdam.

J. F. J. Freeriks, med. docts. en arts, Den Bosch.

Sluiten