Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. W. M. Indemans, Maastricht.

C. A. L. Rademaker, arts, Amsterdam.

Daarenboven werd gevormd eenc Bouwcommissie, waarin medische, finantieele en technische specialiteiten zitting namen, dieeenbeteekenisvolle taak te hunnen laste kregen. Haar eerste werkzaamheid bestaat in het zoeken naar gunstige terreinen voor gemelde inrichtingen. Deze Commissie heeft reeds met groote diligentie haar taak aangevangen en zal die gewis tot een gelukkig resultaat kunnen voeren. De commissie bestaat uit de volgende heeren:

F. Westerwoudt, Voorzitter, Amsterdam,

Jhr. W. E. Bosch van Oud-Amelisweérd, Secretaris, Utrecht,

Prof. G. J. van Swaay, Delft,

Mr. W. A. J. M. van Waterschoot v. d. Gracht, Den Haag,

Dr. J. C. van der Hagen, Den Bosch,

L. M. Bonnike, Amsterdam.

Dr. W. A. Boekelman, Utrecht,

Dr. M. H. J. Ruland, Maastricht,

Dr. H. A. Diepen, Eindhoven,

Dr. L. C. Proot, Haarlem,

Dr. H. J. L. Struycken, Breda,

H. J. M. Schmedding, Amsterdam,

Dr. N. P. van Spanje, Amsterdam.

Bij de stichting der vereeniging werd algemeen het groote belang van wat zij beoogde aanstonds gevoeld. Met groote belangstelling voor de schoone zaak werd in korten tijd reeds een krachtige werkzaamheid ontplooid. Dit alles is niet anders te verklaren, dan dat het leidend beginsel, hetwelk dit alles drijft en beheerscht, in een diepe en vaste overtuiging moet wortelen.

Dit is dan ook werkelijk het geval. Deze overtuiging bestaat. Zij rust eensdeels op het algemeene oordeel der medici van naam, dat voor den longlijder en het zwakke kind, die beiden ons volksleven ernstig bedreigen, het herstellingsoord een wondermedicijn is en anderdeels op de onomstootbare wetenschap, dat de Roomsche ziekenverpleging haar goeden naam door de daad overtreft.

Het doel, dat wij ons voorstellen inet deze brochure is, bij zoovelen,

Sluiten