Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot onheil woekerden. De kans tot besmetting moest wel zeer groot zijn, daar Naegeu kon aantoonen aan de hand van een groot materiaal van lijkschouwingen, dat van alle personen boven de 18 jaar, die door hem na den dood werden onderzocht, 97 a 98 pCt. op het oogenblik van den dood aangetast waren door de tuberculose of de duidelijke sporen nog vertoonden van een vroegere besmetting. Het onderzoek leerde nu, en nog lang niet is in deze materie het laatste woord gesproken, dat de tuberkelbacillen langs verschillende wegen het lichaam kunnen binnendringen en zoodoende het lichaam besmetten. Deze toegangswegen zijn de ademhalingsorganen, het maag-darmkanaal en de huid. In de eerste plaats, ook om de historische ontwikkeling van dit vraagpunt, vallen te noemen de luchtwegen, die met hun fijnste vertakkingen eindigend in de longblaasjes, van mond tot longblaasje als 't ware, de gelegenheid bieden tot infectie. Wanneer de lucht, met tuberkelbacillen of andere levende kiemen bezwangerd, wordt ingeademd en strijkt langs de luchtwegen is er voor den betrokken persoon gevaar.

Cornet, een man van grooten naam ten opzichte van het tuberculosevraagstuk, heeft dit langs proefondervindelijken weg kunnen aantoonen. Hij bracht in een vertrek, drooggemaakt, fijn gewreven sputummassa's, afkomstig van teringlijders. Nadat dit tot stof verwerkt sputum door schuieren opgedwarreld was, bracht hij dieren in dit vertrek en liet ze daar eenigen tijd verblijven. Korten tijd daarna ontwikkelde zich bij al deze dieren tuberculose. Op helaas te droevige wijs moest Cornet ervaren, dat niet alleen dieren, doch ook de menschen op deze wijs te infecteeren zijn, daar een zijner bedienden, die zich onvoorzichtig in dit vertrek had gewaagd, ook aangetast werd en aan tering na eenigen tijd kwam te overlijden.

Wij laten hier buiten bespreking welk gedeelte dier ademwegen bij voorkeur getroffen wordt en of de besmetting der longen niet veel meer secundair plaats vindt, nadat eerst de tuberkelbacil langs de amandelen of langs andere wegen het lichaam is binnengedrongen. De ervaring en het onderzoek leeren, dat de ademwegen te over gelegenheden bieden tot infectie.

V andaar dan ook dat de tuberculoselijder, die genezing zoekt, niet moet

Sluiten