Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verblijven in een omgeving, waar de tuberkelbacil met het opgejaagde stof hem telkens en telkens opnieuw bedreigt, hetgeen maar al te vaak in onze steden het geval is. Maar behalve dit gevaar, dat een stoffige lucht in bedompte vertrekken bezwangerd kan wezen met tuberkelbacillen, iser een ander gevaar, dat niet alleen eigen is aan het stofferig huis zonder licht en lucht, maar dat aan alle stofhoudende lucht eigen is. De stofdeeltjes toch oefenen een zeer nadeeligen invloed uit op zelfs gezonde slijmvliezen; zij maken deze slijmvliezen ten slotte ziek en ontnemen aan de bezitters ervan het natuurlijke verweer tegen den tuberkelbacil. Zoo zien we dan ook, dat bij die beroepen, waar grootere of kleinere stofartikeltjes met de lucht worden ingeademd, zooals bij molenaars, steenhouwers, dat daar het voorkomen van tuberculose der longen zeer aanzienlijk is. Blum toonde aan, hoe in het ziekenhuis te Gladbach gedurende de laatste 10 jaren van de 100 teringlijders er 86 textielarbeiders waren van hun beroep, die klaarblijkelijk bloot stonden aan tuberculeuze infectie wegens de plaatselijke beleediging der slijmvliezen door den immer inwerkenden stofprikkel.

Maar niet alleen zijn de luchtwegen de recipienten van den bacil. Vooral de jongere tijd heeft meer den nadruk doen leggen dan vroeger op het maagdarm-kanaal als een weg, waarlangs de bacil het lichaam verraderlijk binnensluipt.

Dit schijnt voornamelijk plaats te grijpen in die levensperiode, waarin de slijmvliezen van maag en darm meer doorlaatbaar, zeer kwetsbaar en gevoelig zijn, nl. in de jeugd, onder welke condities deze slijmvliezen maar te vaak gelegenheid tot passage bieden voor den tuberkelbacil, die een jong lichaam treft. Veel onderzoekingsmateriaal wijst er op, dat juist de jonge kinderleeftijd en inzonderheid de zuigelingperiode, dit bij uitstek gunstig moment voor besmetting levert. Met betrekking hiertoe heeft men deze menigvuldige besmetting terecht toegeschreven aan het gebruik van melk van tuberculeuze koeien. Wel blijven deze booze micro-organismen lang sluimeren in het kinderlichaam, dat wellicht een groote natuurlijke verweerkracht bezit en vertoonen zich de tuberkelbacillen eerst in hun moordenden arbeid op lateren leeftijd, wanneer het lichaam, dat aldoor een stillen strijd voerde tegen de bacteriën of de producten ervan, dezen strijd moet

Sluiten