Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTRIJDING DER TUBERCULOSE.

De tuberculose is een sociaal gevaar, dat niet onze samenleving bedreigt, doch waarin onze maatschappij volop verkeert.

De medicus gaf in den strijd tegen de volksziekten immer den stoot aan alle particulier optreden. Dit was zijn plicht en taak als opvoeder van het volk en bewaarder der volksgezondheid.

Tegenover de tuberculose konden dan ook de dienaren van Aesculaap niet met rustende handen en bezorgd schuddend hoofd blijven klagen en toezien. Zij dwongen de wetenschap juist om het practische nut tot zoeken, aanvankelijk naar middelen om te genezen en weldra, toen men inzag dat zulks binnen afzienbaren tijd niet volkomen zou worden bereikt, zonnen zij op direkte middelen ter voorkoming, zonder nochtans het einddoel, de genezing uit het oog te verliezen. In laboratorium en ziekenhuis is naarstig gevorscht en veel beproefd. Bitter moeilijk bleek het weer zoo vele malen, de natuur iets te ontwringen door experiment na beschouwing. Slechts langzaam schrijdt de onderzoeker door het woud der ineengevlochten eigenschappen en geheimen van het menschelijk wezen.

De zieken kunnen niet wachten tot de zoo vaak zwijgende mond der wetenschap, aan wien zij angstig om hulp vragen, het eindwoord der verlossing spreekt. Zij vragen om geholpen te worden, zoo spoedig mogelijk. Afdoende geholpen zijn deze zieken tot dusverre nog niet. De laatste 25 jaar hebben ons evenwel een breeden kijk op de ziekte der tuberculose verschaft, ons verschillende middelen aan de hand gedaan, dienstig ter bestrijding en tal van lichtpunten ontstoken op het duistere veld waar de onderzoeker rondtast naar middelen ter genezing.

Als een der voornaamste [vruchten dier vermeerderde kennis kan gelden, dat men tot gemeenschappelijk inzicht en overleg kwam opzichtens den strijd tegen de tuberculose.

De strijd tegen de tuberculose moet in de allereerste plaats doelmatig zijn en zich niet verliezen in onbeduidendheden. Deze strijd moet dan ook gericht zijn eenerzijds tegen den tuberkelbacil, den verwekker

Sluiten