Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijke redenen, waarbij alle gevoel gedoofd en alle hart buiten actie werd gesteld, werden de patienten verpleegd en afgezonderd in het isolement van den verworpene, als 't ware, welk isolement den zieke natuurlijkerwijs de overtuiging opdrong, dat thans ook hij ten doode was opgeschreven en dat ook hij nu voortaan moest gevreesd worden door allen, die vroeger tot zijn liefste omgeving behoorden. Dat alles geschiedde, instede van in een verstandige, maar toch hartelijke verpleging en verzorging, opbeuring, levensmoed of troost te bieden.

Die overdreven angst voor besmetting, zoo terecht gestempeld met den naam van „Tuberkulösenhetze", is gelukkig wal geluwd. Het gezonde beginsel waaraan deze uitwas groeide mag niet uitgetrokken of vernield worden, nl. de beveiliging van de eigen persoon en de omgeving van den lijder. Het blijft taak, inaar langs meer liefderijke wegen de kweekplaatsen, de opeenhoopingen van den bacil zooveel mogelijk op te sporen en te vernietigen en zoo het gevaar voor de direkte omgeving te minderen.

De ideale oplossing van het tuberculose-vraagstuk liet ik u reeds kennen, doch hoe lang zal het nog duren, eer dit alles realiteit is. De Christelijke liefde wil zeer zeker werken aan de verbeteringen voor de toekomst, maar voegt zich tevens tot direkte hulp, zooals Christus bij de zieken niet lang stilstond en dacht, maar aanstonds hielp en gaf. Welnu elk jaar brengt ons zooveel duizenden tuberculose-lijders; die te verzorgen en zoo mogelijk tot beterschap te brengen, is onze plicht. De naastenliefde en de wetenschap willen geven, wat zij kunnen, waarbij de wetenschap hare door de liefde gemitigeerde eischen moet stellen.

Een dier te billijken eischen is maar al te vaak, dat de tuberculoselijder van milieu moet verwisselen, want hoeveel teere harten en vlugge zachte handen in het gunstigst geval ook ter verkwikking bereid zijn in de huisgezinnen, deze zieken behoorlijk, d. w. z. naar de eischen der hygiëne verplegen, vermogen zij niet, want ziekenverpleging inzonderheid van tuberculose-lijders is moeilijk en eischt veel kennis. Dit verplegen toch mag en kan nu eenmaal niet alleen een sympathieke uiting zijn van het goede hart, er is voor noodig eene uitmuntende

Sluiten