Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat moet zijn physiek verhoogen, de basis waarop alle leven zijn heerlijk en kostbaar spel speelt.

Wat in het oog van het publiek voldoende lucht, licht en voeding lijkt, is dat lang niet altijd in het oog van den geneesheer, maar ook zeer zeker niet volgens de behoefte van den patiënt.

Het zonnelicht doodt in korten tijd de bacteriën, die er aan worden blootgesteld en deelt het lichaam een eigenaardigen prikkel toe, waarop dat lichaam direct of indirect reageert met een krachtiger werkzaamheid der organen. Deze weldadige invloed moge aan den eenen kant niet worden onderschat en mag aan den anderen kant ook niet overdadig of op onjuiste momenten worden toegediend.

De lucht is in al haar ijlheid het onzichtbaar medicijn, dat door eeuwen heen zijn krachtige werkzaamheid bewees en nog bewijst. De zuiverheid zoowel als de samenstelling van dit medicijn bereikt de volmaaktheid in de heerlijke vrije natuur, waar boom en plant, vooral in de dennebosschen voor ozonisatie van de lucht aldoor werkzaam zijn.

Evenwel voor deze schijnbaar sinipelen eisch van goede lucht, moet de lucht voldoen aan tal van nog ongenoemde eigenschappen, teveel om hier alle te vermelden. De lucht toch mag niet te droog, anderdeels niet te vochtig zijn; hieromtrent wijst de medische ervaring en het onderzoek den juisten weg; voorts mag de lucht niet stoffig wezen, wat nadeelig is voor de ademwegen van den patiënt, die daardoor aan voortdurende prikkeling zou worden blootgesteld; de lucht moet rustig en van een behoorlijke temperatuur zijn; de wijde vlakte, boomvrij zonder schutse voor den wind is hiermede veroordeeld. Vandaar dat de terreinen voor verplegings-inrichtingen moeten worden gezocht, beschut tegen de nadeelige winden, liefst in een dal, waar de zieke in zachte zuivere atmosfeer zijn verzwakt en bedreigd lichaam ter herleving kan doen gedijen.

De voeding van den tuberculoselijder is mede een van de moeilijkste punten der geheele behandeling. De geneesheer kan gemakkelijk spreken van goede en doelmatige voeding 0111 ten slotte de overvoeding te bereiken, maar in de praktijk loopt dit maar al te vaak hierop uit, dat men den patiënt volpropt met voedingsstoffen, zoodat men

Sluiten