Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een goede Roomsche inrichting, zich niet bedenken, daarin zijn intrek ter genezing te nemen en inenig Katholiek ouder heeft zijn kind, lijdend aan deze slepende en kinderkracht doodende aandoening, niet van zich laten gaan naar plaatsen, waar misschien genezing zou te vinden zijn voor dat teere leven, louter en alleen uit ernstige en maar al te vaak uit niet gefingeerde bezorgdheid voor het geestelijk welzijn van de oordeelsarine kleinen, voor wie het ontberen der geestelijke opvoeding, om te zwijgen van onvergeeflijke ergernis, voldoende kan zijn om een toekomstig onstoffelijk levensgeluk te vernietigen.

De zorg voor het lichamelijk zwakke kind, al is dat niet tuberculeus ligt in het werkplan der Vereeniging tot stichting van Herstellingsoorden eensdeels voor longlijders, andersdeels voor zwakke kinderen. Het kind wordt in zijn jeugd bedreigd door tal van ziekten, waaraan het reeds van huis uit zwakke kind uit onze moderne samenleving zal moeten weerstand bieden. Vandaar, dat men er allerwege op uit is, het kind zoo krachtig mogelijk te maken. De scholen worden hygiënisch gebouwd en ingericht, het onderwijs verstandig geregeld om te vrijwaren voor overlading. Er wordt zorg gedragen, dat het kind veel frissche lucht krijgt en goede voeding.

Het prachtig resultaat verkregen inet tal van vacantie-kolonies heeft de algemeene aandacht getrokken en men heeft zich beijverd om dit op zoo'n ruim mogelijke schaal voort te zetten.

Welnu, voor dat zwakke Roomsche kind vragen wij uw onontbeerlijken steun. Wij willen zien de blozende wang en het wakkere oog bij de kleinen, die anders wegkwijnen en hun kinderleven beginnen als sukkeltjes om het later vroegtijdig te eindigen als lijders aan de volksziekte, de tuberculose.

Maar, waar 't het kind geldt, daar is een Roomsche omgeving een besliste eisch. Wij bouwen voor tonnen gelds scholen om de kinderen een godsdienstige vorming te schenken, wij offeren niet guldens, maar schatten gouds zuiver en alleen uit verantwoordelijkheidsbesef voor dat kind, om het maar op te voeden in de geloofsovertuiging, die de ouders als de eenig ware houden en als een duur pand voor hun kinderen willen bewaren. Welnu, dan moet ook dat kind, wanneer

Sluiten