Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

DER VEREENIGING TOT STICHTING VAN R. K. HERSTELLINGSOORDEN VOOR LONGLIJDERS EN ZWAKKE KINDEREN. gg

DOEL.

Artikel i. De vereeniging stelt zich ten doel:

a. de bestrijding der tuberculose;

b. de genezing van lijders aan tuberculose te bevorderen.

Art. 2. De vereeniging tracht haar doel te bereiken door alle daartoe geschikte, wettige middelen en in het bijzonder door in Nederland herstellingsoorden te openen voor longlijders en zwakke kinderen, onder geneeskundige leiding en met verpleging door R.-K. liefdezusters.

SAMENSTELLING DER VEREENIGING.

Art. 4. De vereeniging bestaat uit:

Stichters, eereleden, leden-oprichters, gewone leden en begunstigers. Art. 5. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het Bestuur.

Art. 6. Tot Stichters kunnen door den Raad van Bestuur worden benoemd:

a. zij, die een vrij bed in het Herstellingsoord (Sanatorium) stichten.

b. zij, die een gift ter waarde van ten minste ƒ 5000 aan de Vereeniging schenken.

Zij die een bed stichten, doen zulks op de door den Raad van Bestuur vast te stellen voorwaarden; zij hebben het recht aan het vrije bed een door hen, onder goedkeuring van den Raad van Bestuur, te bepalen naam te verbinden.

In het herstellingsoord (sanatorium) wordt op duidelijk, zichtbare wijze de datum der stichting en de naam van de(n) stichtster(ter) vermeld.

De stichter van een vrij bed en een door hem aan te wijzen persoon hebben bij opvolging het recht gedurende de eerstvolgende 25 jaren

Sluiten