Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Lugubere werk is volbracht; nu weer naar haar kind en dan weg, ver weg van deze plaats van onheil en verdoemenis.

Zij grijpt het nog immer slapend wicht en met voorovergebogen bovenlichaam ijlend den berg af, vlucht ze heen, niet echter voorbij die hoeve, waar honden blaffen, waar reeds leven is.

Ze holt voort, telkens angstig met even omgewend hoofd kijkend of ze nog niet wordt vervolgd doormannen, die haar zullen straffen, omdat zij het lijk van ha-

worden, en verders in ervaeringe synde gecomen, dat deselve cadavers alle van aerde ontbloot op de justitie plaatse liggen, gedeeltelyck door de voogels verscheurt, verrot en tot publique scandaal van een iegelyck in dier voegen, dat daardoor ligtelyk eene contagieuse siekte soude kunnen veroorzaakt worden, 't welk den lieer Remonstrant, soo veel als in syne magt is, zal trachten te prevenieeren, waaromnie soo versoeckt, dat aan hem lieere Remonstrant mag worden gepermitteert om quanto citius eene kuvl onder de galge door den vilder te doen maeken, waarinne deselve gevondene cadavers door denselven persoon mogen worden geworpen, begraeven en met aerde bedeckt of dusdaenig als UEd. Eerenfeste in dit gevalle sullen noodig agten te behooren onder enpresse reserve van actie tegen diegeene, welcke sullen ontdeckt worden sulke wanbedrijven geploogen te hebben.

't Welck doende, J. A. PELT.

Het hierop volgend „decreet" luidde:

„(iesien het voorschreven geproponeerde en in ervaar genomen synde, dat de cadavers, welcke van de galge syn affgenoomen, by de gepasseerde nagt ten overvloede met aerde bedekt syn, om dien requireeren d' heer Drosserd om alle middelen in 't werk te stellen ten eynde 0111 die daaders te ontdecken, om volgens wetten te worden gestraft, dien onverininchert word onsen secretaris geauthoriseert, om aanstaanden Sondag eene officie te laateu doen op de Kerkdeure, dat diegene, welcke een of meer daeders sal weten aan te brengen, soodaenig, dat in handen van justitie geraekende en van dat feijt overtuygt worden, sal genieten eene 1'raemie van vyftig guldens, sullende des aanbrengers naam des begeerende worden versweegen.

Crimineele rolle van Heerlen van Dec. 1793.

Sluiten