Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbaasd over dezen brutalen moed ziet deze oen jongen man aan, zonder een enkel woord te kunnen

uiten.

't Duurt slechts een enkel oogenblik; dan sissend een vloek tusschen zijn tanden, springt de strooper op en kruisend de armen, plaatst hij zijn kolosfiguur vlak

voor hem.

Wat kom je hier doen, wie geeft je het recht om in mijn huis te dringen T vraagt hij ruw, barsch met

uitdagenden blik.

„Ik moetje spreken, Stein."

„Ik ben niet te spreken voor jou, allo, mijn huis uit,

of ik donder je er uit."

,Bedaar Stein, ik kom op dit oogenblik niet tot je als mijnheer van Eerenstein; ik kom slechts om je een

dienst te vragen."

„Een dienst! jij aan mij een dienst vragen; ik

vind je belachelijk, kereltje; denk je nu, dat ik mij

door jou voor den gek laat houën; allo, geen praatjes

meer, donder op of...en hij heft reeds omhoog de

gespierde vuist.

„ Ik vraag je niet mij voor niets dien dienst te beu ijzen; ik zal je ruimschoots betalen.

„ Hè. wat.... betalen, ruimschoots betalen; je bent toch niet van plan om mij 0111 te koopen; je wilt toch niet, dat ik mijn kameraden zal verraden.

Ik heb je al gezegd, dat ik niet kom als de heer van Eerenstein; mijn verzoek heeft niets met stroopen te maken."

„ Zoo, dan is het iets anders; zet je neer; en hi] w \}st niet kort gebaar naar een houten stoel.

Sluiten