Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met vreesachtige nervositeit heett hij den dienaar Gods gadegeslagen, als deze turend in groote perkamenten folianten den naam zijner moeder zochten een diepe zucht steeg plotseling in volle ruimte uit de die ht benepen borst toen deze langzaam niet besliste zekerheid zeide: „Anna Bex, ja, die woont hier, als dienstmeid bij den halfer ') Bouterd, op de hoeve „de Ster."

„Is dat nog ver hier van daan V heett hij haastig gevraagd.

„Ongeveer tien minuten.

„Welken kant uit {"

„Dien kant, rechts."

„Dank u. pastoor," en hij ijlt den weg op in de hem

aangeduide richting.

Weldra staat hij voor een groote, ronde poort der uitgestrekte hoeve „de Ster, hem door een voorbijganger gewezen.

Driftig stapt hij naar binnen ; langs de stallingen en mestvaalten richt hij zijne schreden naar de woning.

Oj) den neere ") gonst hem tegen het geluid van verward door elkander sprekende menschenstemmen, van het geklikklak van lepels op borden; driftig stoot hij de deur open; voor hem een groote tatel, waaraan tal van boerenmeiden en knechten hun maal verorberende.

Allen kijken op.

Daar in den hoek het afzichtelijk gelaat, dat hem eens niet zulk een ontzettenden angst heett vervuld, liet wezen, dat hij in zijn bang-zijn is ontvlucht.

Een enkel oogenblik, een huiveren, ondanks zich-

') pachter. ') voorportaal.

Sluiten