Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, vervolgt hij: „«le Quatremont was nog niet dood, zooals ik gedacht had; slechts enkele weken later is hij gestorven en de doktoren hebben verklaard, «lat niet «le mishandeling de oorzaak van zijn dood is geweest, maar eene vergrooting van het hart, ontstaan door het overmatig gebruik van alcohol.

Is «lit werkelijk het geval geweest <>t' hebben ze «lat rapport opgemaakt om mijne straf te verzachten; ik weet het niet; ze hadden allen innig medelijden met me: de rechters ook; ze hebben mij veroor«leel«l tot een jaar gevangenisstraf. Zelf heb ik de terechtzitting niet bijgewoond, maar de pastoor heeft mij «lit alles geschreven.

Mijn eerste denkbeehl was om terug te keeren, om mijn straf te ondergaan, «iie toch niet onteerend, niet vernederend was, en dan haar en haar kind te helpen en te steunen, om weer te zijn haar broeder, zooals voor jaren herwaarts.

Helaas! ik heb aan «lat plan geen gevolg kunnen geven.

Een later schrijven van den priester meldde mij. «lat, na inventarisatie van den boe«lel. gebleken was, «lat het eenmaal zoo groot fortuin geheel verspild was: dat de fabriek en het huis zwaar met hypotheek waren belast. «lat «le eenmaal rijke Mejuffrouw «le Bertheuil niets, niets meer bezat, en «lat de verkoop harer goederen zelfs niet «le schulden zou kunnen delgen.

Ik vermoedde, ik wist dat de tinancieele toestand van de Quatremont slecht was, maar dat deze zóó ellendig was, dat had ik toch niet kunnen veronderstellen. Ik kon «lus niet terugkeercn; ik moest geld verdienen

Sluiten