Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De staat, die uitgaat van de stelling, dat zij zich moet bezig houden met de verzekering van de loontrekkenden, daaraan door de ongevallenwet reeds uitvoering heeft gegeven, heeft verzuimd als werkgever te doen, wat hij van andere werkgevers verlangt. Hij heeft zijn plicht ten aanzien van de gemeente-ambtenaren nog niet vervuld. Of rust er ten aanzien van de gemeente-ambtenaren in dit opzicht geen plicht op den staat. Als men dit zou durven beweren, dan— zou men ook vol moeten houden, dat de gemeente geen belangrijk onderdeel van het staatsorganisme is, dat de werkzaamheden, welke de gemeente-ambtenaren verrichten, niet voor een groot deel rechtstreeks verricht worden ingevolge opdracht van het centrale staatsgezag en onmiddellijk ten behoeve van het groote staatsorganisme.

De drang, welke sinds 1899, toen de heer Mr. W. A. Bergsma, de zaak in de eerste kamer ter sprake bracht, elk jaar bij de behandeling van de staatsbegrooting op de regeering uitgeoefend wordt, is dan ook geheel op haar plaats; ja, men zou verwachten, dat die drang in onzen tijd van sociale wetgeving nog krachtiger geweest zou zijn, dan nu het geval is. Waar men bezig is om den socialen toestand te gaan verbeteren van hen, die in particulieren loondienst zijn, moest toch zeker eerst het eigen huishouden in orde gebracht zijn.

Toch is er voortgang merkbaar. Wij herinneren er slechts aan, dat bij de tweede kamer der staten-generaal, toen die tak van de volksvertegenwoordiging in Mei van dit jaar op reces gegaan is, aanhangig gebleven is een motie van orde, den lftden Maart 1905 voorgesteld door den heer Drucker van den volgenden inhoud:

„De kamer,

van oordeel, dat onder de burgerlijke ambtenaren, aan wie ten laste van den staat en aan wier weduwen en weezen ten laste van het pensioenfonds, opgericht krachtens de wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad no. 79) pensioen wordt verleend, behooren te worden opgenomen de ambtenaren in dienst van gemeenten, gaat over tot de orde van den dag".

Het spijt ons zeer, dat deze motie niet behandeld is voor het uiteengaan der kamer, want nu zal ze in deze zitting wel niet meer in behandeling komen. Wij hopen nu maar, dat de nieuwe kanier vóór of tijdens de behandeling van de staatsbegrooting voor 1906 nog gelegenheid zal vinden om zich met het zoo urgente pensioenvraagstuk der gemeente-ambtenaren bezig te houden en door aanneming van de door den heer Drucker voorgestelde motie zich bepaald zal uitspreken.

Deze motie verlangt, dat het eigen pensioen der gemeenteambtenaren ten laste van den staat zal komen.

De heer Treub in zijn bekend amendement en de heer Drucker in zijn motie hebben natuurlijk niet bedoeld, dat de staat ook alle lasten aan deze pensionneering verbonden, dragen zal, zonder eenige bijdragen van de belanghebbende ambtenaren of de gemeente, in

Sluiten