Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

negeeren? Stond de gehcele wereld den laatsten tijd niet versteld van de werking van Finsen's stralen, Röntgenstralen, (') radioactiviteit, helium etc., en gaan er thans geen stemmen op, die de zonnevlekken als oorzaak der temperatuur-schommelingen willen opgeven — ja, haar in verband willen brengen met het optreden van enkele ziekten?

Het is nog niet zoo geheel lang geleden, dat men de bodemtheorie van Pettenkofer als iets onaanneembaars beschouwde, terwijl toch de arts aan zee hoe langer hoe meer gedwongen wordt de bodemfactor als een zeer gewichtige te beschouwen.

Hoe kan men het zich verklaren, dat:

Malaria(2) aan de Noordzee — althans te Zandvoort — beslist niet voorkomt.? (De geïmporteerde gevallen buiten beschouwing gelaten.) Toch wordt onze badplaats en wel vooral in het najaar bij OostNoord-Oostenwinden overstroomd door allerlei soort muggen, die niet nalaten ook de inwoners op onhebbelijke wijze te plagen en te steken. Zouden deze nu bij toeval steeds immuun zijn of de hier voorko-

1) Hot zal zelfs tot don look doorgodrongon z(|n, dat men door middol van zoogenaamdo .1 strnlm, ontdekt door prof. Röntgen, in de geneeskunde hot geheole lichaam door kan lichten. Men maakt mot deze stralen een fotogranliie van het lichaam. 0|i de fotographische plaat zijn dan duidelijk de meer'vaste doelen (beenderen) te onderscheiden van de weekere doelen (snieren darmen etc.) HU verkrommingen, beenbreuken is deze totographie langzamerhand onmisbaar geworden. Zelfs al licht liet verband reeds om eon gebroken arm or been, dan kan men met behulp der Rontgoiistralenfotographio zien of het gebroken deel wel goed gezet is. '

Het nog niet lang ontdekte element radium geeft een ander soort stralen af, dat gezegend werkt op bepaalde aandoeningen trale"

Het Finsetuc)te apparaat - toestellen om geconcentreerde lichtstralen on de huid te werpen - wordt tegenwoordig vrij algemeen toegopast, bij de behandeling van lupus,een huidaandoening meestal in het gezicht voorkomend die lippen, neus etc. doet wegvreten. vuuimmumih,

1) De Malaria, voelal in Holland aangeduid met den naam van Iieirlr'InfujscJte koorts, zou veroorzaakt worden door een plaxmodium - een paragiet, die_ vooral in het inonsclieUjk lichaam de roodo bloedlichaamnies

verwoest. Deze parasiet nu kan door een bepaald soort mug genaamd Anopheles, overgebracht worden van den zieken op den gezonden mensch de mug heelt daartoe slechts het bloed op te zuigen v-an den aan malaria 1 lidenden mensch en b(j het steken van een gszond persoon hiervan iets te enten.

Sluiten