Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is mij niet onbekend, dat vele artsen de binnenkoorts willen toeschrijven aan latente tuberculose,(') sommigen zelfs aan auto-suggestie — het komt mij voor deze meer te moeten beschouwen als een zusterziekte der malaria; zonder dat ik daarbij weer wil denken aan een plasmodium of mug. Ik herhaal mijn vraag: „Waarom in Zandvoort beslist geen malaria, hoewel men er allerlei muggen heeft — van klein tot groot — van democraat tot aristocraat."?

Wij kunnen wel degelijk tegenover elkaar stellen: Malaria zonder muggenbeet en veel muggenbeten zonder Malaria.

De aard van den bodem en het peil van het grondwater zijn zeker groote factoren.

Zandvoort's duinenreeks is hoog en circa een uur gaans breed, zoodat het overwaaien van kwade dampen en het doorsiepelen van rottingsprodukten, wel tot een minimum gereduceerd zal zijn; daarbij is de bodem los en men heeft een diepen grondwaterstand. Wanneer men dan ook in onzen bodem graaft, bemerkt men nooit die onaangenaam riekende geuren, die men helaas in de groote steden of hunne omgeving kan waarnemen, wanneer men daar hetzelfde doet.

Naast den aard van den bodem en de toestand van het drinkwater komen als zeer belangrijke factoren lucht en licht in aanmerking.

Het is mij opgevallen, dat te Zandvoort — althans bij de inwoners zelve — niet voorkomt vergroote schildklier. Of dit 't geval is aan de andere kustplaatsen hoorde ik gaarne.

1) Onder eene latente ziekte wordt verstaan eeno ziekte die nog geen duidelijke verschijnselen heeft vertoond — waarvoor echter voorden medicus teekenen zijn, dié or op wijzen, dat men toch mot een begin van die ziekte te maken heelt. Men zou het kunnen noemen sluimeremC\

Sluiten