Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de ware I loogepriester van Zijn volk en de eeuwige Koning. Wij moeten ons nu tot Zijne profetische waardigheid bepalen. En wij zullen maar eenige weinige plaatsen aanhalen ten bewijze, dat de Heilige Schriften wel terdege de attributen van een' Profeet aan den Messias toekenden.

Allereerst wijzen wij op Jesaja. Bij dezen Profeet verschijnt de gedaante van den Messias voorzeker niet in donkere omtrekken, maar helder en vast omlijnd. Nergens is ons een wereldsche veroveraar geschetst, die zijn volk met geweld der wapenen zou verlossen en de wereld veroveren, maar een man des Geestes, die èn Israël bevrijdt èn de volkeren aan zich onderwerpt, geheel alléén door de macht van het Woord.

Niemand onder onze Joodsche lezers zal het kunnen tegenspreken, dat wij in Jesaja, hoofdstuk n, het beeld van den Messias voor ons zien. Zijne wapenen zijn daar de Geest van boven, de gerechtigheid en de waarheid. Van zwaard of boog leest gij daar niets hoegenaamd. Hoe kan de aarde of het menschdom onder Hem worden vol van kennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken?" (Jesaja n, versg); kan dit zonder onderwijs, zonder leering, die van Hem uitgaat?

Jesaja 42, vers 1 tot 8, is ongetwijfeld van denzelfden verheven Persoon, den Messias, te verstaan. Uit Targum Jonathan blijkt dit evenzeer het gevoelen der Joodsche Kerk geweest te zijn. De woorden der Heilige Schrift luiden daar als volgt: nnïn <Trt3 13 *pnN n3J? |H D'U1? DflWö vhv »nn WIJ W d. i. „Ziet, mijn knecht, dien Ik ondersteun, mijn uitverkorene, in denwelken Mijne ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijnen Geest op Hem gegeven; hij zal het recht den Heidenen voortbrengen."

Wiens gedaante verschijnt ons hier; op wien wijst God met nadruk als Zijnen knecht, die komen zou om Gods wil volkomenlijk te vervullen, en die daarom op Zijnen bijstand en Zijn welgevallen kon rekenen? Bedoek

Sluiten