Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was tot openbaring van den wil des Allerhoogsten, indien Hij door Israëls God gezonden was, dan zijn ook de Joden gehouden Hem te gehoorzamen, dan is Hij niet alleen voor de volkeren gegeven om te zijn een „licht der heidenen," om hen van de stomme afgoden te bekeeren, maar ook tot een „verbond des volks" (Jesaja 42, vers 6). Dan kan Gods welbehagen niet rusten op eenige ziel, die dezen Profeet de gehoorzaamheid weigert. Immers God zelve zegt op het allernadrukkelijkste: „Eenen Profeet zal Ik hun verwekken uit het „midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijne „woorden in zijnen mond geven, en hij zal tot hen „spreken alfes wat Ik hem gebieden zal. En het zal „geschieden, de man, die niet zal hooren naar mijne „woorden, die hij in mijnen naam zal spreken, van dien zal „Ik het zoeken" d. i. die heeft Mijne gestrenge straften te duchten. (Deuteronomium 18, vers 18 en 19.)

Hij staat voor, u, kinderen Israël's, als uw broeder, „aan uwen eigen stam ontsproten", zooals boven is aangehaald, hij staat voor u, niet in zijn eigen naam, maar in den naam van dien eenigen God, wien gij, voor zoover gij nog prijs stelt op uwen godsdienst, meent te dienen. Hoe durft gij zijne stemme ongehoorzaam te zijn? ....

Gij antwoordt: „Geef ons de bewijzen, dat hij is een Profeet van God gezonden, dat hij is de Profeet door Mozes voorspeld en aangewezen."

Wij willen u het recht tot deze vraag niet betwisten, hoewel niet ieder Profeet, dien God tot Zijn volk zond, terstond, als het ware, zijne geloofsbrieven moest medebrengen en ze u voorleggen, om daardoor zijne zending op ondubbelzinnige wijze aan te toonen.

Vraagt men sommigen, waarom zij aan Mozes gelooven, en den Joodschen godsdienst belijden, dan is het antwoord vaak: „Ik ben Jood en ik geloof in Mozes, omdat ik in dezen godsdienst ben geboren, en mijne ouders mij daarin zijn voorgegaan." Doch zoo kan ook een heiden

Sluiten