Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een afgodendienaar antwoorden, zoo goed als een Mohainedaan en Budhist. In zulk een gewichtig belang als het heil onzer eigen onsterfelijke zielen dienen wij degelijker redenen te hebben. De Jood, die een redelijk geloof heeft, zal een ander antwoord gereed hebben. Hij zal zeggen: Ik geloof in Mozes:

1. omdat hij vele wonderwerken heeft verricht om onze vaderen in het geloof te bevestigen;

2. omdat hij vele dingen te voren heeft verkon1 digd, die in de volgende tijden zijn vervuld;

3. omdat wij van deze gebeurtenissen eene samenhangende en onwraakbare overlevering bezitten;

4. omdat de Schriften van Mozes; waarin de godsdienst is vervat, die hij ons heeft onderwezen, ten volle geloofwaardig zijn.

De eerste reden dan der geloofwaardigheid van Mozes, zijn de vele wonderen, die hij heeft verricht. Maar Jezus heeft niet minder, maar veel meer wonderen verricht om Zijne zending van God te bevestigen; zijne wonderen waren meerder in getal, en er waren geen plagen daaronder, zooals de meeste wonderwerken van Mozes waren, niet alleen tot verderf der Egyptenaren, maar ook tot bestraffing der ongehoorzamen en afkeerigen onder Israël. Al de wonderen van Jezus zijn van een weldadig karakter, en strekten bijna uitsluitend tot leniging van lichaamsen zielsellende onder Zijn eigen volk. Hij schonk blinden het gezicht, opende der dooven ooren, deed de stommen spreken, de „kreupele sprong op Zijn woord als een hert" (Jesaja 35- vers 6), Hij heelde de ongeneeselijkste ziekten, zooals de melaatschheid, deed dooden herleven, of zij pas gestorven, of op den weg tot het graf waren, of reeds in het graf gelegen, en in staat van ontbinding waren overgegaan. Waar is zulks ooit gehoord onder alle volkeren, behalve onder u, o kinderen Israëls? En al hebben ook sommigen onder de oude Profeten enkele zulke wonderen verricht, al heeft Elisa een melaatsche genezen (2 Koningen 5), en zoowel hij als Elia een'

Sluiten