Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkelen doode opgewekt, nochthans met welke inspanning gebeurde dit! (i Koningen 17, vers 17 enz. en 2 Koningen 4, vers 18 enz.) Hier, bij Jezus, is een enkel woord genoeg om de macht van den geweldigste der geweldenaars, van den dood, te breken en hem zijn buit te ontrukken. En de meeste dezer wonderdaden zijn in 't openbaar geschied, niet in een verborgen hoek, maar in tegenwoordigheid van vrienden en vijanden, van geloovigen en ongeloovigen. «

Al deze wonderen strekken tot bewijs, dat Hij die Profeet en de waarachtige Messias en Verlosser is. Is het mogelijk, ja denkbaar, dat God dien Jezus zulke macht had gegeven om Zijn eigen waarheid te ondermijnen en de leer te vervalschen? Kan hier van tooverkunsten de sprake zijn, zooals de Talmud te verstaan geeft en zooals u nog soms wordt geleerd, en te lezen staat in het lasterlijke werk, genaamd „Toledoth Jesju" ? Maar verwerpt gij die lasterpraatjes als onzinnig en schaamt ge u als „denkende en verlichte Jood" in waarheid er over, hoe wilt ge u aan de kracht van dit bewijs onttrekken? Zult gij soms met het hedendaagsche naturalisme alle wonderen ontkennen, zeg dan niet langer, dat gij Jood zijt, die in de openbaring gelooft, en in dien levenden God, die boven de natuur is verheven, die haar en hare wetten heeft geschapen, en nog regeert.

2. Niet minder dan Mozes heeft Jezus toekomstige gebeurtenissen voorspeld: het waren zulke gebeurtenissen, die buiten den gezichtseinder van een gewoon mensch waren gelegen, en onmogelijk de uitkomst konden zijn van menschelijke berekeningen, afgaande op kans of waarschijnlijkheid. Wanneer Mozes voorspeld heeft: „En de Ileere zal u verstrooien onder alle volken, van het eene einde der aarde tot het andere einde der aarde" (Deuteronomium 28, vers 64), mogen wij dan met de hedendaagsche critiek medegaan, die zulke profetiën met den geheelen Pentateuch aan Mozes ontzegt, en in een lateren tijd verplaatst ? Wij zouden

Sluiten