Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan valt de geheele ceremoniëele wet en alle spijswetten , en dat behoort tot de volmacht van den Messias als Profeet.

5. Wat beteekenen toch alle cereirlonieele wetten, vergeleken bij de gehoorzaamheid? 31D n3?ï2 gehoorzamen is beter dan offeranden. En wat is alle ceremonieele reinheid (en zelfs die kunt ge nu niet hebben zonder Tempel, lloogepriester en offerande), vergeleken bij een rein hart? En het is het geloof in Gods Woord en in Gods Zoon Jezus Christus, hetwelk het hart reinigt. Beproeft het en gij zult het ervaren. Christus is de bloesem en vrucht der profetie, de openbaring van Gods liefde tot alle menschen, Joden en Heidenen. Voor deze liefde tot alle menschen van alle natiën, kleuren en tongen was de tijd nog niet gekomen onder Mozes. Israël en het menschdom moest daartoe opgeleid, voorbereid en rijp worden. In Christus Jezus heeft God dit laatste Woord gesproken tot het menschdom.

Indien gij u soms stoot aan het leven van vele zoogenaamde Christenen, ware het dan niet dienstig u te binnen te brengen, dat niet het Evangelie de oorzaak is van hunnen soms losbandigen wandel, even weinig als de Wet van Mozes de schuld draagt aan de zonden en ongerechtigheden der Joden? Doch met dit verschil, dat noch gij noch eenig mensch de Wet volkomenlijk kan onderhouden, terwijl het geloof in Jezus Christus, waar het werkelijk aanwezig is, de kracht verleent om een nieuw leven der gerechtigheid te leiden. Immers niet alleen verzoening met God en vergiffenis van de bedreven zonden wil deze Middelaar u ten deele doen worden, maar ook dat nieuwe hart en dien nieuwen geest schenken, die ons beloofd zijn door den Heere en geschonken worden door Jezus Christus. (Ezechiël 36 vers 26 enz.)

6. Eindelijk zijn er in onze dagen eenige der grootste geleerden onder de Joden, vooral in Engeland, opgetreden, die in hunne geschriften Jezus erkennen, als

Sluiten