Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal tot zwijgen brengen, omdat zijn eigen volk Israël tot Hem zal zijn wedergekeerd.

Het is waar, sommigen onder uwe woordvoerders in den tegenwoordigen tijd beweren, dat Israël niet is verstrooid van wege zijne zonden, maar van wege zijne deugden! Niet, omdat gij nu al achttien eeuwen Christo ongehoorzaam zijt, en dus den Profeet verwerpt, die in den naam van uwen God tot u is gekomen. Zij beroemen zich op Israëls Missie of zending in de wereld, en zelfs soms op de verlichting en de veredeling van het menschdom, teweeggebracht door eene „dochter der Synagoge", zooals zij de Christelijke Kerk noemen. Wij hebben niets tegen die benaming. Wij verdedigen de „dochter" niet voor hetgeen zij eeuwen na Christus tegen de „moeder" heeft misdreven. Maar, werden de eigenlijke zonen der Synagoge, de Apostelen van Jezus, niet door de „moeder" verstooten en ten doode toe vervolgd? Is het nu eerlijk van de „moeder zich op den arbeid der uitgeworpen „zonen iets te laten voorstaan, zonder haar onrecht te belijden, gelijk ieder oprechte Christen zich zal schamen over alle vervolgingen den Joden aangedaan door Christenen-in-naam ? Maar, is de vraag niet geoorloofd: Wat heeft de Synagoge zelve gedaan voor het menschdom in al die achttien eeuwen ? Indien werkelijk in de Synagoge is de „Mekor Chajim , de bron des levens en der zuivere kennis Gods, waarom dan de wereld laten versmachten, zonder haar zelve een druppeltje van dit zuivere en verkwikkende water aan te bieden? Is dat humaan, is het barmhartig? Neen, Israël zal alleen zijne roeping willen en kunnen vervullen, door al die verbeeldingen des harten (chik re lev, Richteren 5, vers i6| op te geven en nederig te luisteren naar de stem en het onderwijs van Jezus, die gij zoo noodig hebt als ieder menschenkind. Alsdan zullen al uwe kinderen (niet alleen de bouwlieden) van God geleerd zijn en groot zal de vrede uwer kinderen zijn. (Jesaja 54, vs. 13.)

Sluiten