Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren Staten-Generaal. Leden der familie Lefort waren blijkbaar in Polen en Rusland steeds aan het Hof verbonden.

Op die aanbeveling en de daarop volgende ging zeker de buitengewone gezant van den Koning van Polen bij de Koningen van Denemarken en Zweden en bij de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, Graaf Frans Sigismund, een man blijkens zijn vele titels van hoog aanzien, er op 17 Juli lb99 toe over om van De Pools diensten gebruik te maken, toen hij in Amsterdam resideerde,

Bepaald tot de buitenlandsche edelen, de kooplieden en de andere landgenoegen, die uit Moskou in Holland kwamen of in Amsterdam om den handel of om andere zaken vertoefden, richt zich de Geheimraad Andreas Artemonides Matuiciers, Stadhouder te Jarislaw en Afgezant bij de Hoogm. Heeren Generale Staten der Vereenigde Nederlanden. In het stuk van 3 Maart 1700, in het Latijn en in het Nederlandsch gesteld, wordt De Pool vooral als tolk hoog gewaardeerd. Maar op zijn rekwest aan de Staten-Generaal om als ordinaris tolk, met een daarbij komend tractement aangesteld te worden, werd den 24s,en Januari 1690 door Hunne Hoog Mogenden afwijzend beschikt, nadat den 13tlen daaraan voorafgaande de zaak in de vergadering der Staten van Holland eveneens in afwijzenden zin was besproken. In de correspondentie der gedeputeerden van Amsterdam in Den Haag met hunne lastgevers, vindt men er niets over, zoodat blijkbaar het belang der aanstelling van zulk een vasten tolk hun niet groot genoeg voor kwam om de zaak met Burgemeesteren te overleggen of eventueel in de Vroedschap te brengen. Den 17c'en April van het jaar 1701 vereert Christophorus Rastowizcki, de geestelijke heer van den Koning en het Hof, De Pool met zijn opdrachten, en den 20sten Juni van hetzelfde jaar verklaart ook de Oppervoorsnijder Alexius Daschkow, dat hij tijdens zijn verblijf in Holland de vlugheid en handigheid van den agent ten zeerste waardeerde, hoewel hij reeds een bejaard man was.

loen was hij ook vermoedelijk oud genoeg om rust te nemen of te krijgen. In het boek der Resolutiën van den Raad wordt vermeld, dat Prederik August, Koning van Polen op 30 Januari 1703 den Heer Iigbert Adolf de Bertry tot agent aanstelde en bij Burgemeesteren aanbeval. Het overlijden van De Pool had blijkens het Makelaarsboek op 22 P'ebruari 1713 plaats. Van lateren datum althans heb ik geen stuk hem betreffende gevonden en zou ik deze bijdrage hiermee kunnen eindigen.

Er is echter nog een zaak van letterkundigen aard, die hier vermeld dient te worden. In Mei van het jaar 1G78 genoot deze man de niet geringe voldoening, dat de Ouderlingen en Hoofdpredikanten der vier

Sluiten