Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe legers moeten op de beeu gebracht woiden om Frankrijk voor geheelen ondergang te behoeden; soldaten moeten gezocht en verkregen worden, onverschillig waar en ook onverschillig op welke wijze.

Een geheel andere toestand in het begin der negentiende eeuw dan thans, geheel andere gebruiken en gewoonten in de Limburgsche dorpen en tevens ook geheel andere vermaken.

Toenmaals geen harmonie- ot fantare corpsen, die thans schier eiken Zondag hunne schetterende muziek doen weerklinken over de breede, goed onderhouden dorpswegen of ter plechtige opluistering mede optrekken met de processies; te dier tijden geen tooneelgezelschappen, die op enkele winteravonden de toeschouwers het lijden vertoonden der Heilige Genoveva of wel hunne zielen vervulden met schrik en afschuw bij de schildering der verschrikkelijke misdaden van wreede rooverbenden; men vermeidde zich binnenshuis met kaartspelen, waarbij het pandoeren, rondvijven, gieren, bruiten en boerjagea de meest geliefkoosde spelen waren; men kende ook het ganzebord, het damspel, het negenlokeren en kienen.

Buiten zochten de volwassenen ontspanning in het vogelschieten, kegelen, gansrijden en enkele danspartijen ter gelegenheid van de kermis, terwijl de kinderen met elkander wedijverden in het zakslaan, klingslaan en speldeknippen.

Met Vastenavond vertoonden de carnavalsgekken

Sluiten