Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoone als een hooge onderscheiding gold aan zijne zijde over den vloer te mogen zweven.

Ken bijzondere levendigheid en opgewektheid in Eckeldonck gedurende enkele weken voor het aanstaande Kerstfeest.

Gedurende tal van jaren heeft dit dorp de eer niet mogen hebben den broodjeskoning onder zijn jonge mannen te tellen; telkenmale zijn zjj naar Geleen getrokken met angstigen weerzin; ze wisten bij voorbaat, dat hun strijden te vergeefs zou zijn, dat zij niet bestand waren tegen de krachtige Hink gespierde blokzagers der mergelgroeven van Bonisheim; 't was vooral een zekere Audries Kwakeleers, dien zij het meest vreesden, voor wiens Herculeskrachten zij steeds het onderspit hadden moeten delven.

Ze hebben van eerlijke door het reglement geoorloofde listen gebruik gemaakt, zij mogen bogen op eene buitengewone vlugheid en behendigheid, 't is alles vruchteloos geweest tegen die buitengewone spierkracht van den Bomheimschen blokzager.

Langs nauwe, weinig begane voetpaden, zoo snel mogelijk, zijn zij iederen keer, na afloop van den strijd, des avonds, terwijl het reeds duister was, teruggekeerd en de volgende dagen hebben zij zich zooveel mogelijk onttrokken aan het oog der dorpelingen; ze hebben zich schuil gehouden in hunne woningen, bang voor de verwijtingen der mannen, beschaamd voor de spottende blikken der meisjes.

Ditmaal echter weer hoop in hunne harten; met

Sluiten