Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen enkel woord, slechts een blik vol haat en wraaklust, een stilzwijgende bedreiging en de lafaard vlucht weg door het kreupelhout.

t Duurt lang eer de gemoederen tot bedaren zijn gekomen, eer de Meikoning en de beide schrijvers weer hunne plaatsen hebben ingenomen om voort te zetten den onderbroken verkoop der jeugdige schoonen.

Geen kwinkslagen, geen gejuich meer; met stroeven ernst worden voorgelezen de namen der jonge maagden; er wordt geboden zonder joeks, zonder scherts en de meisjes zei ven, den geheelen nacht in onrustig wakker zijn, wachten te vergeefs den luiden, vroolijken lach van den vrijer, die haar komt besteken, door het planten van den versierden sparrentak voor haar venster. ')

Nieuwe angsten, nieuwe wanhoop en vertwijfeling in de woning van Ackermans. Hun geheim is ontdekt.

Van alle zijden de meest ondubbelzinnige blijken van sympathie en welwillendheid, bij allen een vurige bewondering voor den jongen man, die met geheele zelfopoffering op zoo'n manmoedige wijze de eer van zijn zuster heeft verdedigd tegen een

ellendigen lasteraar, maar Kwakeleersis gevlucht

uit het dorp; hij is naar Maastricht toe om Dorus

te verraden, zijn verblijf den Franschen te wijzen

daar zijn zij allen van overtuigd.

') Nog ten huidigen dage wordt het Meifeest op boven omschreven wijze gevierd in Zuid-Limburg.

Sluiten