Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Enkele maanden liiter.

Napoleon, de genius zijner eeuw heeft in de volkereuslacht bij Leipzig tegen de verbonden Russen, Duitschers en Oostenrijkers het onderspit moeten delven; het eenmaal zoo roemrijk leger is geslagen, zijn legioenen verstrooid, de keizer zelf gevlucht naar I arijs; bpanje, na Wellingtons overwinning bij Vittoria, heelt zich ontworsteld aan het Fransche juk; in Nederland heeft Willem van Oranje, na een afwezigheid van achttien jaren, te Scheveningen wederom den voet op vaderlandschen bodem gezet.

Ons volk heeft de Franschen verjaagd; geen vreemde uniformen, die nog ontsieren, besmetten den grond der vaderen.

Overal blij gejubel, overal vreugdevuren; de vrijheid is herboren, de onafhankelijkheid herwonnen; het trotsche, fiere Nederland schittert weer als een parel aan Europa's kroon.

Onze jonge mannen zijn niet meer gedoemd zich te verschuilen, omdat zij weigeren den vreemdeling te dienen.

Vroolijk in hun herkregen vrijheid hebben de deserteurs van Eckeldonck weer hunne plaatsen ingenomen bij hunne haardsteden; het geheele dorp heeft hen ontvangen in een roes van uitgelaten blijdschap en in die extase van vreugde hebben zij het eerst hunne dankbare hulde gebracht aan den pastoor, die gedurende al dien tijd de vluchtelingen heeft gesteund en geholpen, die hen heeft onttrokken aan het oog hunner vervolgers, die hen heeft verborgen in de onderaardsclie gewelven, welke kerk

Sluiten