Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewikkeld is met Geerart van Pollaer, tegelijkertijd aangevallen door Dierich van Heller en Willem van Boxtele. Hoewel niet bestand tegen deze drie tegenstanders verdedigt hij zich, zijn roemrijk geslacht getrouw, met onverschrokken moed; eensklaps zijgt zijn paard neer met eene diepe wond in den buik en sleurt zijn berijder mede in zijn val.

Hendrik Happert van Quaede Ribbe tracht gebruik te maken van de machteloosheid van zijn vijand; hij wil hem dooden met zijn lans, maar op hetzelfde oogenblik wordt deze uit zijn zadel gelicht door Wijnand Scravendisch.

Het ontstuimigst dringen is in de nabijheid van Jan I.

Verschillende malen hebben Reinoud van Gel re, onmiddellijk gevolgd door zijn vriend Herman Scravendisch, bij wien inmiddels zijne zonen en het meerendeel zijner bloedverwanten zich hebben gevoegd, getracht tot den Brabandschen hertog door te dringen.

Steeds te vergeefs.

Niettegenstaande zijn uitdrukkelijk bevel om steeds achter of ter zijde van hem te blijven, niettegenstaande zijn hardnekkig pogen om zich vooraan te plaatsen, om zelf den strijd met zijn vijanden te kunnen aangorden, hebben zich zijne getrouwen immer geplaatst tusschen hem en zijne aanvallers.

Reinoud heeft reeds de jonge ridders Aarnoud van Steijne en Henric van Bebbece op den grond geworpen, maar steeds hebben nieuwe koene Brabrandsche edelen de plaatsen der gevallenen ingenomen.

Sluiten