Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebleken, hoe al het werk, de pogingen en hulpmiddelen der menschelijke natuur, hoe heilig voorgesteld, niets tot ware hervorming konden aanbrengen, ja, hoe men in uiterlijke heiligheid, die in vijandschap tegen Christus en Zijne ware leden omslaat, blijft hangen, wanneer men niet ontdekt wordt aan het onkruid in den akker van het eigen hart, aan eigen, niet af te schudden schuld en verderf, aan het onvermogen des harten om iets weer goed te maken, — wanneer men niet waarlijk zijne toevlucht leert nemen tot het reinigende bloed en den Almachtigen Geest onzes Heeren Jesus Christus. Alzoo levert deze kerkvergadering het voorbeeld, hoe alle pogingen tot reformatie der Kerk mislukken, en het verderf nog verergeren, wanneer men tot menschenwerken de toevlucht neemt in plaats van tot den eenigen Koning en Hoogepriester der Christelijke Kerk, Jesus Christus. Want met al zulke werken werpt men de schuld van het verderf op anderen, rechtvaardigt en heiligt zich zeiven en blijft verre van Christus, — men wil voor Koning Christus strijden en Hem het Rijk veroveren en weet niet, dat men zich zeiven niet kan regeeren en is er blind voor, hoe Jesus Christus door Zijn bloed volkomene herstelling Zijner Gemeente verworven en aangebracht heeft.

Toen nu deze heilige kerkvergadering met hare pogingen tot herstel der kerkelijke tucht was te schande geworden, en de booze zooveel te meer triomfeerde (want met zeven booze geesten was hij in zijn huis teruggekomen, Matth. 12:43—45), toen heeft de Heere Jesus, de eenige Koning Zijner Kerk getoond, dat Hij alléén machtiger is dan zonde en duivel, dat Hij alléén barmhartigheid heeft over een afgeweken en schuldig volk en eene ware Hervorming werken kan.

Daartoe heeft Hij geene vereenigingen van menschelijke krachten noodig gehad, maar heeft het rijk des duivels verstoord alléén door het getuigenis der waarheid. Hij, onze Koning, regeert door den Scepter Zijns Woords, door de kracht van Zijnen Geest. Gelijk eertijds de muren van Jericho gevallen waren op het geklank der bazuinen, zoo zou ook het pausdom geslagen worden door het geklank, door het getuigenis van het Woord des Heeren.

Sluiten