Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Evangelie van Jesus Christus is een Woord van vrije genade, van genadige vergeving der zonden om niet, alléén om het genoegdoen, om het offer van Christus ; het is een Woord van Rechtvaardigheid Gods en van rechtvaardiging eens zondaars alléén door het geloof in Jesus Christus.

Om dit Woord te prediken, deze waarheid, die alle menschenwerk en menschelijke inzettingen en menschelijke heiligheid ter neder werpt, daartoe heeft Koning Christus Zelf getuigen verwekt, wien Hij eerst de waarheid, den troost en de zaligheid Zijns Evangelies deed ondervinden.

Van deze getuigen was Luther een der eersten en met en na hem verwekte God Zwingli, Melanchton, Calvijn en anderen. Het is genoeg bekend, hoe Luther, door den Heere getrokken, gezocht heeft om rechtvaardig te zijn voor God ; niet allereerst de zonden en het bederf van anderen bekommerde hem, maar zijne eigene zonden. Hoe zocht hij naar rechtvaardigheid en heiligheid, hoe zonderde hij zich in een klooster van de wereld af, hoe deed hij niet mede met de lichtzinnigheid der monniken, maar vastte en bad en las en kastijdde zich zeiven, totdat zijn lichaam uitteerde en hij niet meer kon en wel bewusteloos nederlag in zijne cel! Maar zijne zonden bleven hem bij, al de heilige regelen zijner kloosterorde konden hem niet tot vrede brengen, hoe langer hoe meer gevoelde hij, dat hij toch zondaar was en bleef. Hoe hij God ook wilde dienen en gelofte op gelofte deed, de zonde was altoos het sterkst, en d i t werd hem de zwaarste van alle zonden, dat hij al wat hij deed, deed uit vrees voor God om niet verloren te gaan, maar niet uit liefde. En waar hij nu in zulk eene ellende en verlorenheid dacht te moeten omkomen, daar heeft de Heere Christus hem door Zijn Geest en Woord getroost en behouden. Eene andere gerechtigheid dan de zijne is hem geopenbaard, n.1. de rechtvaardigheid des geloofs, — bij het onderzoek der Heilige Schrift gaf de Heere hem het licht der oogen om te lezen en te verstaan, dat een zondaar, een door en door bedorven mensch, gerechtvaardigd wordt uit vrije genade door het geloof zonder de werken der wet. De rechtvaardigheid, die God eischt en die naar

Sluiten