Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevangenis der zonde en den dood is ontdekt en die telkens in hunne gevangenis uitzien naar opening ? Waar is de zachtmoedige, die door de hand des Heeren klein genoeg gemaakt is om door zijne tranen heen blijde te lachen over het vrijmachtig welbehagen Gods, Die over alle onze zonden henen geworpen heeft het reine bruiloftskleed van Christus' bloed ? Ach ! terwijl de goddelooze wereld zich hoe langer hoe meer vervreemdt van de Woorden Gods, zoo roept men elders, in zijn doen verward: Wat hebben wij aan Gods getuigenis alléén, aan het getuigenis der waarheid ? Wat kan men daarmede doen? Moeten wij dan niets doen? En het eindigt, zooals het begint, met verheerlijking en ingenomenheid met eigen doen en vleeschelijke vroomheid en waardigheid en schijnbaar geestelijke werken, — maar Gods deugden zijn onbekend en niet verkondigd.

Van het Evangelie der heerlijkheid Gods zal het wel steeds waar blijven : ,,W ie heeft onze prediking geloofd, — en aan wie n is de arm des Heeren geopenbaard?" Van werken en woorden is de wereld vol, waar is honger en dorst naar dezen schat, gelijk het bij velen was in de dagen der Hervorming ? Het leven uit God heeft honger en dorst, — als het lichaam gezond is, verlangt het spijs en drank, — dit is dan ook het gezonde geloof, dat leeft, niet in hetgeen men is en doet, maar dat de woorden Gods opeet, als zij gevonden worden, het Woord, dat geest en leven is, het Woord, dat ons Christus brengt. Als een mensch enkel zich verheugt in vrijheid des gewetens of vrijheid van hierarchie of priesterheerschappij, daar lacht de duivel, omdat dien mensch in zijne onboetvaardigheid de ware zegen der Kerkhervorming is verborgen gebleven, n. 1. de schat des Evangelies ; en — is hij van ééne macht en van ééne hierarchie verlost, zoo slaat de duivel hem in zevenmaal sterkere banden van menschelijke heerschzucht en knevelarij. Hiervan zouden verrassende voorbeelden uit de geschiedenis van verschillende namaaksels der Reformatie kunnen aangebracht worden Maar de schat der kerke Christi is en blijft het Evangelie der heerlijkheid en genade Gods. Alléén, wie door den nood om voor God rechtvaardig te zijn hoort naar dit

2

Sluiten