Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne werken te trekken, om eigen leer en werk door hunnen naam als door den naam van heiligen te doen goedkeuren en ingang te verschaffen bij de onwetende menigte, — desgelijks om groote gebeurtenissen, die als zegenrijk aan veler gewetens zijn openbaar geworden tot eigene wegen en daden te trekken, om de eigene werken onder den naam van zulk eene gebeurtenis bij het volk te bepleiten, zooals ook de kapers onder valsche vlag varen en de oneerlijke lieden hunne verkeerde lading onder eene goede vlag aanbrengen. Daarvoor moet echter zulk eene gebeurtenis juist zoolang geleden zijn, dat de ware zegen van zulk een feit bij het volk vergeten is. En de mensch vergeet de zegeningen Gods, hij vergeet zoo spoedig, wat God gegeven heeft. Daarop werken Satanas en wereld om hunne oogmerken uit te voeren. Dat gaat zelfs zoo verre, dat naar de woorden des Heeren Jesus Christus (Matth. 24: 23, 24) valsche Christussen en valsche profeten onder den schoonsten naam, den naam van Christus zeiven zullen opstaan, ja, dat men reeds vroegtijdig (1 Cor. 1 : 10—12) scheuringen in de Gemeente maakte en zich daarbij noemde naar Paulus, Apollos, Cefas, gezanten Gods, ook zelfs naar Christus. Met het oog op deze. in den loop der tijden gedurig wederkeerende verschijnselen, zegt ook onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, Art. 29: „wij zeggen, dat men het lichaam en de gemeenschap der ware Kerk onderscheiden zal van alle S e c t e n, welke zeggen, dat zij de Kerk zijn." Hier hebben wij een kenteeken, waaraan de Sekten zijn te onderkennen, n.1. dat zij zeggen ; „wij zijn de ware kerk," — dat stellen zij voorop ; des Heeren Woord mag achteraan komen.

Alzoo is er dan ook niemand onder wie den naam van Protestant draagt, of hij roemt de Kerkhervorming en zegent haar, maar o, hoe menigmaal om eigen booze leer en booze werken te kroonen, en den waren zegen der Hervorming te verdonkeren en nutteloos te maken. Sommigen noemen zich toe met den naam van „kinderen der Hervorming," noemen hunne vereeniging een' „Protestantenbond," — anderen heeten zich gaarne : „echte zonen der Reformatie" en eigenen zich den naam van „Gereformeerd" toe naar het A, B

Sluiten