Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C, een ander abc dan het abc des geloofs, ja het zoude geen wonder zijn, als velen zich Lutherschen noemden of Calvinisten, tot welke en Luther en Calvijn zouden zeggen: „Bewaart gij mijne leer en wilt gij mijne leerlingen heeten ?"

Men noemt zich dan alzoo toe ongeveer zooals de Joden in Ev. Joh. 8 zich zeiven noemden „kinderen van Abraham, onzen vade r." Maar de Heere Christus voegt hun toe : „Indien gij kinderen Abrahams waart, zoo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij Mij te dooden, eenen mensch, die u de waarheid gesproken heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uws vaders — gij z ij t uit den Vader den duivel, — deze is een leugenaar en de vader der 1 e u g e n."

Waaraan wordt dan het bedriegelijk roemen der Kerkhervorming onderkend ? Hoe openbaart zich de vijandschap tegen de Hervorming en de blindheid voor haren waren zegen ? Hoe zegenen wij haar met waarachtige harten en loven en prijzen God voor deze weldaad ? Voorwaar, belangrijke vragen !

Alle valsche roem in de Hervorming en alle vijandschap tegen haar en haren waren zegen maakt zich hieraan openbaar, dat men het Evangelie van Gods heerlijkheid en genade als den waren en dierbaren schat der Kerk achterstelt en verdonkert, om daarentegen haren uiterlijken zegen, vooral de vrijheid ') zóó in de hoogte te steken en op loszinnige of vleeschelijk eigen gerechtige wijze te misbruiken, dat zelfs ook die zegen der vrijheid, tot hun verderf hun in een' vloek verkeerd wordt. Zoo doen wij dan, als wij ons zei ven eenen vrijbrief geven voor allerlei wind van leer, afwijkende van het waarachtige en getrouwe woord der Heilige Schrift, zoo doen wij, als wij de vrijheid van Christus misbruiken tot eene oorzaak voor het vleesch om onboetvaardig, onbekeerlijk te wandelen naar den lust van ons hart, zoo doen wij, als wij met de gansche

*) Gedenk de leuzen: „Vrijheid, gelijkheid, broederschap!" of «Vrije Kerk Vrije Staat, Vrije School!" Wat wil men al vrijmaken in onze dagen van bandeloosheid !

Sluiten