Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heere, dat Hij Zelf het Evangelie hun bewaart, en hen bewaart bij Zijn Woord, I 1'etr. I : 5, en het door menigen nood hun dierbaar maakt. Schaamrood moet des Heeren Kerkbruid worden, als haar Bruidegom haar vragen zal naar hare trouw, nogtans als door schande en schade heen zal zij met het Woord der genade eene woekerwinst doen voor hare eigene ziel om in te gaan in de vreugde haars Heeren. Schaamrood, immers beschaamd zal dan ook worden een iegelijk, die zich met den naam van Protestant of zoon der Reformatie toenoemt, en die dezen Schat niet kent tot zijnen vasten troost in leven en sterven !

De Heere zal wel komen om met vlammend vuur wraak te doen over degenen, die God niet kennen en het Evangelie van onzen Heere Jesus Christus ongehoorzaam zijn. Moge nog menigeen opschrikken uit zijnen bedriegelijken en eigengerechtigen waan van vrijheid, om te verstaan, dat de ongerechtigheid zal worden bezocht, en dat er banden des doods zijn en angsten der helle, waaruit alleen Jesus Christus, de sterke Held en het Lam Gods, ons door Zijne genade verlossen kan ! Moge nog menigeen van God bekennen, dat H ij rechtvaardig is, en van z i c h z e 1 v e n, dat h ij onrechtvaardig is, dan zullen alle gerechtigheden van menschen als kaf voor den wind verstuiven, en het zal zijn troost zijn, dat des Heeren Evangelie luidt : „Men zal van m ij zeggen: Ge wissel ij k, in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot Hem zal men komen ; maar z ij zullen beschaamd worden, allen, die tegen Hem ontstoken zijn. Maar in den Heere zullen gerechtvaardigd worden, en zich beroemen het gansche zaad vanlsraë 1." (Jesaja 45 : 24, 25.)

Rechtvaardigheid Gods wordt in het Evangelie van Christus aan het licht gebracht als eene rechtvaardigheid uit geloof tot geloof, opdat een mensch, een zondaar, wegwerpe alle bedekselen der schande, alle dingen, vroom naar het vleesch, waarmede hij zelf zijne zonde en schande heeft willen bedekken, opdat hij, voor God vernederd, geloove, alléénlijk geloove en in geloove den Heere Jesus hebbe aangegrepen als zijne gerechtigheid en sterkte en door het vredegevend getui-

Sluiten