Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ventilatie van de woning, naar de hoeveelheid inwonenden, naar het bed en de slaapplaats van den zieke, naar verwarming, naar afvoer van faecaliën enz. De toen aan het licht gebrachte sociale en hygienische misstanden zijn statistisch bewerkt en gepubliceerd, en zijn aanleiding dat men bezig is ook daarin verandering te brengen. De ziekenkassen, die natuurlijk direct gebaat zijn bij een gezonde en krachtige arbeiders-bevolking doen al het mogelijke om door woord en schrift de belangrijkste fundamenten te leggen voor een gezonde levenswijze bij de arbeiders; hen te wijzen op de gevaren van besmettelijkheid, op de middelen ter voorkoming. En zoo heeft de verzekering tegen ziekte ook een prophyllactisch nut. De groote Berlijnsche ziekenkas heeft bijv. door het houden van voordrachten, door de uitdeeling van populaire geschriften reeds veel gepresteerd in den strijd tegen de tuberculose.

l)e ongevallen-verzekering tracht te herstellen of schadeloos te stellen; de uit te keeren rente is afhankelijk van het verlies aan arbeidsvermogen.

Voor zoover echter dit verlies nog voor verbetering vatbaar is, heeft de getroffene het recht op een geneeskundige behandeling. Immers het herstellen van de gezondheid en van arbeids-kracht van den arbeider, is oeconomisch in het belang van beide partijen; en dus meer waard dan de meest afdoende ondersteuning van den invalide. De hoofd-functie van de werking der ongevallen-wet is natuurlijk uitkeering der rente, en het bepalen der hoeveelheid. De behandeling van door ongeval getroffenen is een nevenwerkzaamheid, echter van niet minder belang. Enorme sommen zijn dan ook hiervoor reeds uitgegeven. Weer

Sluiten