Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. Bij ziekten echter die tot een blijvenden toestaud, een invaliditeit dus, zouden kunnen voeren, komen wij op het gebied der invaliditeits-verzekering. Een samenwerken van deze soort verzekering met de ziekenkassen laat zich dus ;i priori als noodzakelijkheid verwachten. Deze samenwerking is inderdaad aanwezig, en is bij de wet geregeld. Nu moge het waar zijn dat een lichte aandoening onder bepaalde omstandigheden blijvende gevolgen kan hebben, toch is het duidelijk dat de voornaamste werkzaamheid van de invaliden-verzekering ligt op het terrein van de prophyllaxe en de bestrijding der zware chronische ziekten, m. a. w. der eigenlijke volksziekten.

Volgens de in validen-verzekerings-wet kan de invalidenverzekering de behandeling van de ziekenkas overnemen zoo gauw er vrees bestaat dat de ziekte-toestand in een blijvenden zal kunnen overgaan, m. a. w. tot invaliditeit zal voeren. Zij heeft zelfs het recht personen in behandeling te nemen die reeds in het bezit zijn van een invaliden-rente, indien n.1. te verwachten is dat bij doelmatige behandeling de invaliditeit-tot verdwijnen is te brengen. De betroffen persoon moet in dit geval zelf den wensch uiten; een wettelijke verplichting tot geneeskundige behandeling bestaat niet. Zij heeft verder het recht de zieken te laten behandelen in ziekenhuizen, in sanatoria, in reconvalescenten-inrichtingen, in „Erholungs-statten", in badplaatsen enz. De kosten van heen- en terugreis worden gerekend als bij de behandeling — waarop de verzekerde recht heeft — te behooren. Het is dus voor de armsten nog mogelijk op deze wijze de verloren gezondheid terug te krijgen. De ziekenkas geeft dus den patiënt over aan de invaliden-verzekering, waarvoor deze laatste van de ziekenkas liet ziekengeld ontvangt.

Sluiten