Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De invaliden-verzekering wordt bij de wet nu weer verplicht om gedurende de kuur het gezin van den'zieke te ondersteunen. Door deze bepaling wordt voorkomen dat de zieke uit zorg voor het onderhoud van zijn gezin reeds bij intredende beterschap, maar nog vóór algeheel© genezing de inrichting weer verlaat, en dientengevolge het gewonnene spoedig weer verliest. Het bedrag van de gezins-ondersteuning is wettelijk bepaald, en bedraagt de helft van het ziekengeld bij leden van de ziekenkassen, of 1/i van het dagloon. De verzekerings-banken nu hebben het recht met toestemming van bondsraad, dit bedrag, zoo noodig, te verhoogen. Drie-en-twintig hebben van dit recht reeds gebruik gemaakt, zóó, dat zij het dubbele van het wettelijke bedrag dezer gezins-ondersteuning uitkeeren.

Wat door deze wijze van handelen voor de genezing van de verzekerde arbeiders is gedaan, en hoe daardoor volks-ziekten, speciaal de tuberculose, worden bestreden, distilleeren wij het best uit de statistiek die door het „Reichs-versicherungs-amt" jaarlijks wordt gepubliceerd. In 10 jaren zijn 25 millioen mark voor dit doel uitgegeven, welke aan 104,498 arbeiders zijn ten goede gekomen. Van het groote nut eener vroeg ingestelde behandeling is men meer doordrongen. Wij weten nu immers dat tuberculose juist in het begin-stadium zulke gunstige kansen op genezing geeft. Daardoor is het aantal der in behandeling genomen patienten voortdurend gestegen: van 10,504 in 1897 tot 32,710 in 1901. Het is, zooals wij reeds zeiden, de volksziekte die de meeste offers eischt, de tuberculose, die op deze wijze wordt bestreden. Over de jaren 1891 — 1895 is door het „Reichs-versicherungs-amt" een statistiek opgemaakt waaruit het volgende bleek: Van de manlijke invalide arbeiders (mijn-

Sluiten