Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hannover" een buitenplaats voor 30 jaar gepacht en ingericht voor manlijke teringlijders. Ook in de verschillende sanatoria werden zoo mogelijk, de tuberculeuzen onder medische controle aan het werk gezet. Waar zich de directe terugkeer tot den gewonen arbeid niet laat vermijden, daar dringt het Sanatorium-bestuur bij den werkgever zooveel mogelijk op licht en passend werk aan. Het is echter niet alleen de tuberculose die door de invaliditeitsverzekering met kracht wordt bestreden, maar ook tal van andere ziekten die tot invaliditeit kunnen voeren. In volgorde der invaliditeits-statistiek behooren daartoe: Rheumatismus, jicht, hartlijden, bloedarmoede, geslachts-ziekten, e. a. En wil men hier weer cijfers: van 1897 — 1901 werden behandeld 62,521 niet-tuberculeuze arbeiders, waarvoor werd uitgegeven een som van 9,174,382 mark. In tegenstelling met de tuberculose-lijders die voornamelijk in de daarvoor bestemde sanatoria verpleging vinden, zijn de patienten van de laatste categorie meer geschikt voor verpleging in badplaatsen, gewone ziekenhuizen, in orthopaedische, medico-mechanische inrichtingen; in krankzinnigen-gestichten; in hydro-therapeutische inrichtingen, in Sanatoria voor zenuwlijders, in asyls voor dronkaards, enz., enz. Zoo werden alleen in het afgeloopen jaar 285 personen ' naar medico-mechanische inrichtingen gezonden. Eén verzekeringsbank heeft zelfs een eigen ziekenhuis voor venerische ziekten opgericht, ten einde de geslachts-zieken, wier aantal in de groote steden zoo enorm toeneemt, reeds vroeg een goede behandeling te kunnen geven, en daardoor een vroege invaliditeit te voorkomen.

Dat ook van badplaatsen een druk gebruik wordt gemaakt volgt uit het feit dat in 1901 4316 niet-tuberculeuze arbeiders

Sluiten